Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – w łódzkim wpłynęło ponad 35 tys. zgłoszeń

Data publikacji 19.10.2017

Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 r., na terenie województwa łódzkiego mieszkańcy nanieśli 35 886 zgłoszeń, na terenie całego kraju aż 501 168.

Wszystkie informacje są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie ( około 40 % to zgłoszenie potwierdzone). Informacje te przekazywane są także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

Dzięki funkcjonowaniu KMZB łódzka policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy.

W województwie łódzkim większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zagrożeń wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Pozostałe kategorie to: Używanie środków odurzających, Zła organizacja ruchu drogowego, Akty wandalizmu, Dzikie wysypiska śmieci, Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, Żebractwo, Nielegalne rajdy samochodowe, Znęcanie się nad zwierzętami, Bezdomność, Niszczenie zieleni, Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, Poruszanie się po terenach leśnych quadami, Kłusownictwo, Wypalanie traw, Nielegalna wycinka drzew, Niestrzeżone przejście przez tory, Niestrzeżony przejazd kolejowy, Wałęsające się bezpańskie psy, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, Dzikie kąpieliska,Utonięcia.

Z przekazanych, przez komendy garnizonu łódzkiego, informacji wynika,  że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz reakcja policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć włączających inne instytucje czy podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą wymierne efekty. Likwidowane są zgłaszane przez internautów problemy.

We wszystkich powiatach dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie podkreślano pozytywne skutki np. usunięcie czy zmianę nieprawidłowego oznakowania, doświetlenie drogi bądź też naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni.

Jako konkretny przykład takich działań można wskazać m.in.:

KPP w Bełchatowie, gdzie wystąpienia kierowane do instytucji pozapolicyjnych przyczyniły się do:

 • naprawy złej nawierzchni drogi gminnej w m. Zdzieszulice Dolne, Janów i Osina (wystąpienie kierowane do UG w Bełchatowie i UG w Klukach);
 • wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy blokach 137 i 144 na os. Dolnośląskim (wystąpienie kierowane do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie);
 • uzupełnienia bądź zmiany oznakowania w m. Grudna droga W-483, przy ul. Kolejowej w Bełchatowie czy na os. Budowlanych (wystąpienia kierowane do Rejonu Dróg Wojewódzkich, UM Bełchatów), KPP w Opocznie, gdzie za pośrednictwem mapy zgłoszono zagrożenie w postaci „niewłaściwej infrastruktury drogowej” z opisem „wyjeżdżając ciężarówką z ulicy Przemysłowej na drogę wojewódzką W-726, ograniczona jest widoczność poprzez ustawione znaki drogowe”. Po weryfikacji tego zagrożenia zostało sporządzone pismo do Zarządcy Dróg Wojewódzkich w Opocznie, w wyniku czego znaki zostały odsunięte od krawędzi drogi. Działania te znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa kierujących pojazdami ciężarowymi oraz innych użytkowników drogi,

KMP w Łodzi, spośród wielu działań zmierzających do zniwelowania naniesionych na mapę zagrożeń tylko we wrześniu 2017 roku podjęło następujące przedsięwzięcia:

 • przeprowadzono liczne kontrole przy ul. Kniaziewicza 1/5 związane z nieprawidłowym parkowaniem - miejsce na bieżąco objęte jest planem działań priorytetowych dzielnicowych. W KP II KMP w Łodzi prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw dotyczących nieprawidłowego parkowania pod powyższym adresem,
 • przekazano pisma do Straży Miejskiej z informacją o kontroli terenu N. Józefów 70 - nieprawidłowe parkowanie,
 • Wykonano kilka ustaleń właścicieli terenu - wysypiska śmieci Laskowicka i Denna,
 • Wysłano pismo do ZDiT o weryfikacje zasadności ustawionych znaków oraz ustawienie dodatkowych słupków odgradzających tereny zielone - parkowanie N. Józefów 70,
 • Sporządzono wniosek do ZDiT w Łodzi w zakresie usunięcia „graffiti” przy ul. Objazdowej 1,
 • Sporządzono wniosek do PSG w zakresie właściwego zabezpieczenia terenu przed dostępem osób oraz do PINB w zakresie przeprowadzenie kontroli terenu przy ul. Obywatelskiej 117/129 w związku ze zgłoszeniem zażywania środków odurzających. W trakcie licznych kontroli wylegitymowano i przeprowadzono 30 kontroli osobistych, nałożono 17 MKK, ujawniono telefon komórkowy pochodzący z kradzieży oraz jedną osobę poszukiwaną jako zaginioną, sporządzono wniosek do administracji w zakresie właściwego zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych pobliskiego pustostanu,
 • sporządzono wniosek do PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w zakresie wykonania zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających przejście przez tory w miejscu nie wyznaczonym z uwagi na zgłoszenie niestrzeżonego przejścia przez tory przy ul. Nowe Sady 10,
 • sporządzono wniosek do MPK w zakresie usunięcia napisów oraz wniosek do SM w zakresie w zakresie objęcia miejsca dodatkowym nadzorem w związku z zasygnalizowaniem, za pośrednictwem KMZB, przypadków aktów wandalizmu przy ul. Obywatelskiej 106 (graffiti na przystanku MPK),
 • potwierdzono dzikie wysypisko śmieci przy ul. Wycieczkowej – o fakcie tym poinformowano Wydział Komunalny UMŁ. W efekcie śmieci zostały usunięte.

KPP w Wieruszowie. W oparciu o KMZB podczas nawiązania współpracy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, pracownicy urzędu stworzyli „Program Rewitalizacji Gminy Wieruszów na lata 2017 – 2023 ”,

KPP w Pabianicach, gdzie m.in.:

 • nawiązano współpracę m.in. z Pabianickim Centrum Psychiatrycznym prowadzącym programy adresowane do osób spożywających alkohol, środki odurzające lub substancje psychoaktywne (dopalacze). Osoby przebywające w miejscach zagrożonych wskazanych w KMZB, które zażywają w/w używki są informowane o przedmiotowych programach oraz przekazywane są im ulotki PCP w Pabianicach,
 • wyeliminowano zagrożenie dotyczące braku oznakowania miejsca niebezpiecznego na drodze. Po otrzymaniu zgłoszenia naniesionego na KMZB funkcjonariusze WRD KPP w Pabianicach dokonali weryfikacji i potwierdzenia braku oznakowania we wskazanym miejscu ( znak A-3 niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo ). Powyższa informacja została przekazana Starostwu Powiatowemu w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów. W dniu 23.08.2017 roku funkcjonariusz WRD KPP w Pabianicach potwierdził iż przedmiotowy znak został postawiony we wcześniej wskazanym miejscu, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo przejazdu tego odcinka drogi.

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy -  w zakresie wyeliminowania zagrożenia związanego ze „ złą organizacją ruchu”. W związku z naniesionym na mapę zagrożeniem przy ul. Kilińskiego 6 w Łęczycy policjanci WRD zweryfikowali  zagrożenie potwierdzając je. Następnie wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Łęczycy jako podmiotu zarządzającego tą drogą, co spowodowało wyeliminowanie tego zagrożenia poprzez zmianę oznakowania drogi (zarządca drogi usunął  zbędne znaki B-36). Wnioskowana w naniesionym zagrożeniu zmiana organizacji ruchu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawnienia ruchu na tym odcinku drogi,

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

UWAGA ! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

(KWP w Łodzi)

Powrót na górę strony