Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży" – konferencja metodyczna

Data publikacji 26.10.2017

W warszawskiej Wyższej Szkole Menadżerskiej odbyła się konferencja, w której udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy na co dzień pracujący w szkołach i placówkach oświatowych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz uzależnienia i mechanizmy działania substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy. Inicjatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Stołeczna Policji.

Uroczystego otwarcia konferencji naukowej pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc…”, która odbyła się 25 października br. w Wyższej Szkole Menadżerskiej dokonał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

– Pomysł zorganizowania konferencji na tak istotny temat z udziałem szerokiego grona znawców problematyki zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających oraz nauczycieli i pedagogów, od razu zyskał moją aprobatę, stąd moja dzisiejsza obecność. Mam wnuki i jestem świadomy zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież. Co najistotniejsze, zagrożenia te przybierają na sile, dlatego tak ważna jest profilaktyka, rozmowy i wszelkie działania służące ochronie młodych ludzi.

Uczestników konferencji powitali: Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Piotr Berent.

Pani kurator podkreśliła, że to nie pierwsze spotkanie poświęcone problematyce zagrożeń dzieci i młodzieży i nie ostatnie. - Dla nas najważniejszy jest uczeń – jego dobro i wychowanie, w czym staramy się wspierać rodziców. Przy narastającym problemie używania środków odurzających naszą rolą jest również ochrona zdrowia i życia uczniów. Dzisiejsza konferencja stanowi uzupełnienie szerszej kampanii poświęconej współczesnym zagrożeniom dzieci i młodzieży.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Piotr Berent powiedział, że spotkanie ma bardzo istotny wymiar prewencyjny. Podkreślał, że takie działania są wpisane w zadania Policji, do których należy przede wszystkim zwalczanie przestępczości narkotykowej. Podał wiele przykładów świadczących o skuteczności działań operacyjno-rozpoznawczych, które zakończyły się ujęciem sprawców, w tym rozbiciem kilku grup przestępczych, zlikwidowaniem wielu plantacji marihuany i likwidacją laboratoriów narkotykowych. Jednocześnie podkreślił, że konferencja wpisała się w Program resortu spraw wewnętrznych i administracji zwalczania  przestępczości narkotykowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020.

– Co najważniejsze nie dopuściliśmy do tego, aby na rynek trafiły znaczne ilości narkotyków i innych środków odurzających. Chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkim instytucjom, które współpracują z nami w tym obszarze, a szczególnie Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy likwidacji punktów sprzedaży dopalaczy i środków zastępczych. Nasze działania mają w zdecydowany sposób ograniczyć podaż i popyt szkodliwych substancji.

Zgodnie z programem spotkania dalsza część była poświęcona zagadnieniom związanym z nowymi substancjami psychoaktywnymi, mechanizmami ich działania oraz kluczowymi zagrożeniami. Prelegentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który przyciągnął uwagę wszystkich uczestników serią przykładów ze swoich zawodowych i życiowych doświadczeń.

Z zagadnieniami związanymi z występującymi w placówkach oświatowych sytuacjami kryzysowymi, które są wynikiem używania przez dzieci i młodzież narkotyków, dopalaczy lub innych środków psychoaktywnych zapoznał słuchaczy kom. Sylwester Marczak, Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji. Ważnym punktem tej części spotkania była również kwestia związana z procedurami postępowania przez dyrektorów, np. w przypadku ujawnienia na terenie placówki nieznanej substancji przypominającej narkotyk, z czym zapoznał zebranych podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Drugą część konferencji rozpoczął wykład młodszego asystenta Bartosza Wasilewskiego z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczący działań Państwowego Inspektora Sanitarnego w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Zagadnieniem, które zostało poruszone w tej części konferencji, były także zagrożenia związane z cyberprzemocą. O tym, jak ważny jest to temat, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, mówiła dr Agnieszka Wrońska z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie.

Po konferencji odbyły się warsztaty dla dyrektorów, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych. Moderatorem pierwszego panelu dyskusyjnego był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko. Uczestnicy mogli m.in. porozmawiać o tym, jak rozpoznawać zachowania narkotyczne i dopalaczowe wśród nastolatków. Dodatkowo mogli zapoznać się także z zasadami udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się pod wpływem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, czyli substancji odurzających, które zmieniają świadomość.

Moderatorem drugiego panelu dyskusyjnego była mgr Agnieszka Taper z Centrum Profilaktyki Społecznej. Był on poświęcony grom komputerowym i temu, co na ich temat powinien wiedzieć psycholog oraz pedagog szkolny.

Współorganizatorami konferencji byli: Komendant Stołeczny Policji i Mazowiecki Kurator Oświaty. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

aw, esp, msz, jf, kb

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.98 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja