Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowo–szkoleniowa „Współczesne Formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie”

Data publikacji 27.10.2017

„Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznawanie i zapobieganie” to główny temat konferencji zorganizowanej przez KWP w Bydgoszczy oraz Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej UKW w Bydgoszczy. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” prowadzonego przez Biuro Prewencji KGP przy współpracy Policji holenderskiej, której przedstawicielka gościła również u nas.

W Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się wczoraj (26.10.17) konferencja naukowo-szkoleniowa pt..: „Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznawanie i zapobieganie” (Contemporary forms of human trafficking – indentification and prevention) zorganizowana w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” prowadzonego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przy współpracy Policji holenderskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy współpracy członków Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Pan Benedykt Odya prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia oraz insp. Artur Malinowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Pani Lidia Lewandowska- Wojewódzki Koordynator ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi odczytała list Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, który kierując słowa uznania dla organizatorów przedsięwzięcia zaznaczył, iż handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, samostanowienia oraz wolności osobistej. Jednocześnie wyraził zadowolenie, że we współpracy służb publicznych i środowiska naukowego zrodziła się inicjatywa skierowana do tak szerokiego spectrum odbiorców, w podejmowaniu działań na rzecz rozpoznawania i zwalczania zjawiska handlu ludźmi.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Pani Danuta Gadziomska przedstawiła rolę i działania ww. Zespołu, działającego jako organ doradczy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i odniosła się do ryzyka rozwoju zjawiska na terenie naszego województwa. Jednocześnie, zwróciła uwagę na konieczność podejmowania działań zmierzających do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, w trakcie którego Pani Irena de Ruig z Policji holenderskiej poprowadziła specjalistyczne szkolenie.

Druga część przeznaczona była dla przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, kadry naukowej, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych i przedstawicieli wszystkich zawodów, którzy mają lub mogą mieć styczność z potencjalnymi sprawcami, bądź ofiarami handlu ludźmi.

Wśród prelegentów znaleźli się: Pani Irena de Ruig z Policji holenderskiej, kom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji KGP, dr. hab. Pan Piotr Kostyło prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pani Irena Dawid Olczyk z Fundacji La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Pani Agata Kobylińska – ekspert Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi z Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSW i A w Warszawie, przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi: kom. Monika Hermann reprezentująca KWP w Bydgoszczy, nadinsp. Agnieszka Dobrodziej reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Powrót na górę strony