Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół Komendanta Głównego Policji przygotowuje projekt koncepcji zwiększenia ochrony prawnej policjantów

Data publikacji 08.12.2017

Komendant Główny Policji powołał zespół, którego zadaniem jest przygotowanie narzędzi i rozwiązań prawnych zwiększających ochronę prawną policjantów. Funkcjonariusze podejmują rocznie kilkanaście milionów interwencji i kontroli drogowych. Ich działania cechuje profesjonalizm i szacunek wobec obywateli. Policjanci niestety narażeni są na pomówienia, niezasadne utrudnianie podejmowanych czynności i inne reakcje. Komendant Główny Policji dostrzegając problem podjął działania zmierzające do zwiększenia ochrony prawnej policjantów.

W wyniku prac zespołu, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, jednostek Policji, Szkół Policji oraz związków zawodowych, przygotowywany jest projekt koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Co ważne, prace zespołu oparte są m.in. na analizie wniosków i oczekiwań policjantów z całego kraju.

Zespól zamierza przedstawić między innymi propozycję zmiany zapisu art. 15 ustawy o Policji poprzez dodanie jednoznacznie brzmiącego prawa policjantów do wydawania poleceń w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Podkreślić należy, że w obowiązującym stanie prawnym policjantom przysługuje prawo do wydawania poleceń podczas wykonywania zadań służbowych jednak jest ono spenalizowane w róznych aktach prawnych. Taki zapis w Ustawie o Policji ujednolici tą kwestie.

Inną propozycją jest wprowadzenie nowej regulacji w kodeksie wykroczeń, sankcjonującej uniemożliwienie lub udaremnienie wykonania czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń jako wykroczenie.

Zespół będzie rekomendował również ściganie zniesławienia funkcjonariusza publicznego z urzędu, a karalność znieważenia zarówno podczas, jak i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (nie tylko przy łącznym wystąpieniu obu przesłanek).

Przygotowywane propozycje zawierają także analizę możliwości prawnej pomocy policjantom w reakcji na przestępstwa przeciwko nim oraz możliwości finansowej rekompensaty kosztów obrony w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa, jego umorzenia lub uniewinnienia policjanta.

Istotnym punktem koncepcji jest też propozycja wypracowania mechanizmów pozwalających minimalizować skutki bezpodstawnych oskarżeń i pomówień oraz wdrożenia kampanii społecznej na rzecz uświadamiania obywatelom, że funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej.

Kierownictwu polskiej Policji zależy na tym, aby policjanci czuli wsparcie ze strony Państwa, a przełożeni każdorazowo udzielali pomocy w sprawach, które dotyczą pomówień policjantów.

(KGP / dm)

Powrót na górę strony