Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usprawnienie i podwyższenie jakości w policyjnych jednostkach AT

Celem uporządkowania sytuacji policyjnego kontrterroryzmu specjalny zespół Komendanta Głównego Policji opracował koncepcję usprawnienia, koordynacji i ujednolicenia systemu jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji. Jest to ważne przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa kraju, obywateli, a także niezwykle istotne w przeciwdziałaniu aktom terrorystycznym.

Zespół Komendanta Głównego Policji pod przewodnictwem podinsp. Dariusza Zięby - dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji opracował i przyjął projekt Systemu Zabezpieczenia Kontrterrorystycznego Polski (SZKP). Najnowsze zmiany polegają m. in. na utworzeniu jednolitych strukturalnie we wszystkich garnizonach policyjnych Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji.

Do tej pory istniało dziewięć takich pododdziałów - w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu - gdy w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu oraz Radomiu funkcjonowały Sekcje Antyterrorystyczne (SAT) KWP, a w Warszawie dodatkowo Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji.

Obecnie funkcjonuje zatem 17 Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. BOA KGP funkcjonuje jako jednostka „centralna”. Mniejsze jednostki, takie jak byłe SAT-y otrzymały środki na dodatkowe etaty, by zwiększyć ich liczebność. Wszystkie SPAP-y będą miały jednakową organizację. Wzmocniono w nich etatowo także komórki logistyczne, by policjanci sekcji bojowych nie mieli w swoich obowiązkach spraw związanych z materiałowym zapewnianiem sprawności swojego działania. Szczegółowo dookreślono także zadania SPAP-ów, dostosowując zarządzenie Komendanta Głównego Policji do wymogów ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Planowane zmiany zostały zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji i obecnie są w fazie konsultacji międzyresortowych. Planowane jest m. in. powołanie odrębnej w policji służby antyterrorystycznej (kontrterrorystycznej) w skład której wejdą wszystkie jednostki i komórki antyterrorystyczne polskiej Policji, z Centralnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji BOA (CPAP BOA) na czele, który będzie podlegał bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, ale nie wchodził w strukturę KGP. Pozwoli to na finalizację działań mających na celu ujednolicenie struktury organizacyjnej w tym zakresie.

Konieczne jest przy tym wprowadzenie przepisów szczegółowo regulujących funkcjonowanie tej służby, zgodnych z ustawą o działaniach antyterrorystycznych oraz uwzględnienie ich w ustawie o policji. Zmiany pozwolą na ujednolicenie struktur organizacyjnych i standaryzację nie tylko przepisów, ale także funkcjonowania wszystkich pododdziałów, zoptymalizowanie szkolenia (nad którym nadzór sprawował będzie dyrektor CPAP BOA) i zwiększenie możliwości współdziałania wszystkich jednostek.

Efektem będzie powstanie takich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które nawiązują do najlepszych wzorców, a w opinii ekspertów nawet je tworzą.

Więcej: InfoSecurity24

Film Ćwiczenia BOA KGP

Opis filmu: Ćwiczenia BOA KGP

Pobierz plik Ćwiczenia BOA KGP (format mp4 - rozmiar 22.35 MB)

Powrót na górę strony