Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej

Data publikacji 02.02.2018

W dniach 30-31 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej, której przewodniczyła nadinsp. Helena Michalak, Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadzorująca ten pion formacji. W spotkaniu udział wziął Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Tematyka odprawy służbowej dotyczyła podsumowania przedsięwzięć realizowanych w obszarze zabezpieczenia logistycznego w minionym roku oraz przedstawienia zadań priorytetowych planowanych do przeprowadzenia w 2018 r.

Nadinsp. Helena Michalak, Zastępca Komendanta Głównego Policji przedstawiła stan wykorzystania, będącego w dyspozycji Policji w roku 2017 budżetu, podkreślając przy tym znaczenie ujętych w nim środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, czy też innych źródeł finansowania zakupów np. pozyskiwanych ze środków unijnych, rezerw celowych lub współfinansowanych środkami samorządów.

Szczególną uwagę poświęcono poprawie warunków pełnienia służby policjantów i pracy pracowników Policji. Omówiony został stan realizacji zamierzeń inwestycyjnych, jak również zaprezentowano uzyskane w 2017 r. efekty rzeczowe w postaci oddanych do użytku obiektów na potrzeby poszczególnych jednostek Policji, w tym szczebla KMP/KPP/KP/PP/RD. Zaznaczono, że w następnych latach kontynuowany będzie przyjęty kierunek działania w tym obszarze.

Istotnym punktem odprawy była kwestia dotycząca wprowadzanego w Policji systemu mobilnego monitoringu wizyjnego przeznaczonego dla służby prewencyjnej i ruchu drogowego. W kontekście tego przedstawione zostały wstępne opinie wdrożonego w Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, programu pilotażowego dotyczącego wykorzystywanych przez policjantów podczas pełnienia służby kamer nasobnych. Zaprezentowano pozytywne aspekty wprowadzenia ich na wyposażenie Policji m.in. wskazywano na możliwość wykorzystywania uzyskanych materiałów, jako dowodów w postępowaniach karnych i innych (skargowych, dyscyplinarnych, do celów szkoleniowych, ustalania przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych), jak również zwiększenia ochrony funkcjonariuszy oraz osób, wobec których podejmowane są interwencje.

Ponadto, omówiono szczegółowo koszty funkcjonowania formacji Policji, w tym n.in. w obszarze prowadzonych postępowań przygotowawczych, kosztów badań osób zatrzymanych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, transportowych, kosztów administracji i utrzymania obiektów. Ponadto, poruszone zostały zagadnienia dotyczące realizowanych zadań z zakresu systemów i usług teleinformatycznych administrowanych i utrzymywanych w Komendzie Głównej Policji oraz modernizacji indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej dedykowanej funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

W trakcie trwania odprawy Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył podziękowania za dobrą pracę i służbę pionu logistycznego. Ocenił pozytywnie dotychczasową realizację zadań ujętych w Programie modernizacji Policji (…). Zaznaczył, że wszystkim zależy na tym, żeby był on dobrze zrealizowany, tak aby zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie służyło funkcjonariuszom w przyszłości. Zwrócił również uwagę na konieczność zapewnienia w jednostkach Policji  właściwego funkcjonowania monitoringu, w szczególności w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, który obecny był w drugim dniu odprawy służbowej stwierdził, że rok 2017 był ciężkim rokiem dla służby wspomagającej ze względu na realizację przez nią dodatkowych zadań wynikających z Programu modernizacji Policji. To co zostało do tej pory osiągnięte napawa optymizmem na lata następne. Wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane i weszliśmy w nowy rok bez większych zobowiązań. Za zaangażowanie i intensywność pracy, serdecznie dziękuję – powiedział.

Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu podkreślał konieczność ciągłego unowocześniania posiadanego wyposażenia bądź wprowadzania nowych rozwiązań w tym obszarze, pozwalających na stwarzanie optymalnych warunków pełnienia służby jej funkcjonariuszom, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa osobistego, zapewnieniu najwyższych standardów jakości oraz komfortu realizowania przez nich ustawowych zadań.

W trakcie odprawy zarezerwowano czas na dyskusję, podczas której na bieżąco wyjaśniano kwestie problematyczne wynikające z realizowanych przedsięwzięć logistycznych. Taka platforma wymiany informacji okazała się niezwykle przydatna do określenia przyszłych kierunków działania i wypracowania banku dobrych praktyk w podejmowanych w przyszłości inicjatywach.

(Biuro Logistyki Policji / ig)

  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej
Powrót na górę strony