Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i Generalny Konserwator Zabytków podpisali porozumienie

Data publikacji 08.02.2018

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach i Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. Wiceminister kultury wręczyła też przedstawicielom służb mundurowych i instytucji złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Uroczystość odbyła się 8 lutego br. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

Celem porozumienia jest szeroka współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań, w związku z przestępczością wobec dziedzictwa kulturowego. Dotychczasową współpracę realizowano w oparciu porozumienie z 2005 r.  Zmieniające się przepisy oraz uwarunkowania sprawiły, że potrzebna była aktualizacja.

Nadinsp. Jan Lach zwracając się do odznaczonych i gości podziękował za zaangażowanie i współpracę: „Wasza pomoc jest nie do ocenienia. Wasza wiedza i zaangażowanie na co dzień wspomagają działania Polskiej Policji w obszarze ścigania sprawców przestępstw przeciwko dobrom kultury. Skuteczność działań wymaga ścisłej współpracy tak, aby zapobiegać tego typu przestępstwom, a jeśli do nich dojdzie, skutecznie ścigać odpowiedzialnych za ich popełnienie”.

Zgodnie z treścią Porozumienia współdziałanie Generalnego Konserwatorem Zabytków z Komendantem Głównym Policji będzie realizowane w następujących formach:

1)     wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy;

2)     koordynacji działań, podejmowanych w celu zapewnienia efektywnej ochrony zabytków, profilaktyki kryminalnej albo wynikających z niecierpiącej zwłoki konieczności uzyskania wzajemnego wsparcia;

3)     prowadzenia działań, mających na celu zapobieżenie utracie zabytków, odzyskanie utraconych zabytków lub podjętych w reakcji na zaistnienie działań przestępczych;

4)     doskonalenia metodyki ochrony zabytków.

Nowe Porozumienie ma stać się podstawą efektywnej współpracy Generalnego Konserwatora Zabytków i Policji na polu przeciwdziałania przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego.

Podczas uroczystości podpisania porozumienia wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin wręczyła złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, nadane z inicjatywy własnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Odznaczenia otrzymali przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków.

Odznaczeni zostali:

  • Barbara Kaleta - starszy specjalisty w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej Policji Sekcji ds. Interpolu, w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP
  • Monika Barwik – Kierownik Działu Analiz Kryminalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Dr Józef Bednarczyk – pracownik Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, archeolog
  • Dr Bartłomiej Gadecki – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie
  • Paweł Gawroński – Starszy specjalista w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów.
  • Olgierd Jakubowski – Główny specjalista, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Wojciech Krupiński – Główny specjalista Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie
  • Hanna Pilcicka-Ciura – prezes Stowarzyszenia Naukowych Archeologów Polskich o/Warszawa
  • Marcin Sabaciński – główny specjalista w  Zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
  • Anna Skaldawska – asp. Ekspert Służby Celno-Skarbowej, koordynator ds. ochrony dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia.

(MKiDN / KGP / foto: A.Mitura Policja 997 / dm)

Powrót na górę strony