Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Każdy policjant potrafi pomóc

Prawie pół tysiąca policjantów przejdzie w tym roku w słupskiej Szkole Policji szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wśród tej liczby blisko 300 policyjnych ratowników zdawać będzie egzamin recertyfikacyjny. Policjanci kształcą się w pomieszczeniach symulacyjnych „Centrum ratownictwa”.

Film Pierwsza pomoc nie jest trudna

Pobierz plik Pierwsza pomoc nie jest trudna (format mp4 - rozmiar 13.52 MB)

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka - tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz  pozwoli na  wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

Recertyfikacja

W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród policjantów jest jeszcze, licząca ponad 4,5 tysiąca osób grupa ratowników, którzy posiadają certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Program odbywających się w słupskiej Szkole Policji zajęć ma przygotować właśnie tych policjantów-ratowników, którym kończy się 3-letni termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikacyjnego.

Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Ratownicy rozwiązują test opracowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w przynajmniej 90 procentach.
Egzamin praktyczny  obejmuje wykonanie dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Wynik pozytywny egzaminu praktycznego daje uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez kolejne 3 lata.
Tylko w tym roku w Szkole Policji w Słupsku odbędzie szkolenie i przystąpi do egzaminu nadającego tytuł ratownika kilkuset policjantów. Kurs przeprowadzany jest przez policyjnych wykładowców: ratowników medycznych i pielęgniarki.

Doskonalenie pierwszej pomocy

Równolegle z kursami recertyfikacyjnymi prowadzone są - w ramach doskonalenia zawodowego - kurzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone w słupskiej Szkole Policji ma na celu utrwalenie umiejętności, które każdy policjant nabył tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego.
Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest ugruntowaniem, ale i rozszerzeniem dotychczas posiadanej wiedzy i umiejętności ratowniczych. Każdy policjant już czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.

Na kurs kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.
W trakcie tygodniowego kursu policjanci doskonalą postępowanie ratownicze w miejscu zdarzenia. W ramach ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników szkolenia prowadzi podstawowe zabiegi resuscytacyjne a także wykorzystuje automatyczny defibrylator zewnętrzny czyli AED.
Szczególną uwagę poświęca się również zabezpieczeniu osoby poszkodowanej, u której występuje krwotok, uraz kostny, zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem, wychłodzenie organizmu, śpiączka metaboliczna lub reakcja uczuleniowa.
Policjanci omawiają także zabezpieczenie osoby poszkodowanej, przygotowanie jej do ewakuacji i transportu oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego.

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji w czerwcu ubiegłego roku a jego realizację powierzono wszystkim szkołom policyjnym w kraju (Legionowo, Katowice, Piła, Słupsk i Szczytno).

  • Ćwiczenia na kursie recertyfikacyjnym z pierwszej pomocy

  • Kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Powrót na górę strony