Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny krok w kierunku Schengen

Data publikacji 06.04.2006

Zakończyła się Misja Ewaluacyjna Schengen, której celem była ocena przygotowania Polski do realizacji transgranicznej współpracy policyjnej, opartej na postanowieniach dorobku prawnego Schengen. Na ocenę zawartą w raporcie końcowym trzeba będzie jeszcze poczekać ale już dziś wiadomo, że członkowie misji wielokrotnie z uznaniem odnosili się do rangi, jaką nadano ich misji.

Zakończyła się Misja Ewaluacyjna Schengen, której celem była ocena przygotowania Polski do realizacji transgranicznej współpracy policyjnej, opartej na postanowieniach dorobku prawnego Schengen. Na ocenę zawartą w raporcie końcowym trzeba będzie jeszcze poczekać ale już dziś wiadomo, że członkowie misji wielokrotnie z uznaniem odnosili się do rangi, jaką nadano ich misji.

Uczestnikami misji ewaluacyjnej byli eksperci z: Austrii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonii, Łotwy, Szwecji, Włoch, Norwegii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Wstępna wersja raportu dotyczącego przygotowania Polski w zakresie współpracy policyjnej Schengen, zostanie przygotowana przez eksperta wiodącego oraz przedstawiciela Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Sporządzany raport ma ocenić stan przygotowania polskiej Policji do stosowania w praktyce m.in. postanowień Konwencji Wykonawczej Schengen i najprawdopodobniej będzie zawierał rekomendacje i sugestie mające na celu skorygowanie zidentyfikowanych niedociągnięć z zakresu współpracy policyjnej Schengen.

Członkowie misji odwiedzili Komendę Główną Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkie Policji w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie jako miejsca najbardziej interesujące z punktu widzenia transgranicznej współpracy policyjnej – głównie z państwami sąsiednimi.

Strona polska zaprezentowała kwestie związane ze współpracą polskiej Policji z Województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego z policją niemiecką, duńską, szwedzką i brytyjską. Do udziału w spotkaniach zaproszono również przedstawicieli Policji niemieckiej. Strona niemiecka potwierdziła dobrze układającą się współpracę z polskimi policjantami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej – których obecność spotkała się z dużym zainteresowaniem członków misji ewaluacyjnej.

W czasie wizyty we Wrocławiu skupiono się na kwestiach zwianych ze szkoleniami dotyczącymi Schengen i współpracy z Policją niemiecką i czeską. Jedna z prezentacji została przygotowana i wygłoszona przez przedstawiciela Krajowego Urzędu Kryminalnego (Landeskriminalamt - LKA) z Saksonii, a dotyczyła współpracy z polską Policją w zakresie realizacji projektów w ramach programu współpracy regionalnej "Interreg IIIA".

Współpraca z Policją słowacką i czeską była tematem wizyty w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli Komendanci Wojewódzcy z Krakowa i Rzeszowa. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Straży Granicznej z oddziałów Karpackiego i Bieszczadzkiego.

Członkowie misji ewaluacyjnej wielokrotnie z uznaniem odnosili się do rangi, jaką nadano misji, chwalili dobre przygotowanie logistyczne i organizacyjne, stałą opiekę ze strony przedstawicieli Policji, możliwość uzyskania dodatkowych informacji od osób towarzyszących misji, „sprawność” z jaką osoby towarzyszące misji reagowały na pojawiające się problemy oraz dostarczanie bez zbędnych opóźnień wszystkich dodatkowych informacji i materiałów, o które prosili eksperci podczas prezentacji i spotkań.

Podczas spotkań wielokrotnie poruszano kwestie, które dotyczyły kompetencji zarówno Policji jak i Straży Granicznej czy Służby Celnej, co dowodzi jak ważna z punktu widzenia współpracy policyjnej w ramach Schengen jest ścisła współpraca poszczególnych służb.

Schengen — synonim swobodnego ruchu osobowego na terytorium Unii Europejskiej (nazwa pochodzi od miejscowości Schengen w Luksemburgu, w której podpisywano kon­wencje). S. ma ścisły związek z integracją eu­ropejską, której następstwem jest m.in. swo­bodny przepływ osób, towarów, usług i kapita­łu. 14 VI 1985 r. pięć państw (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg) podpisało Układ z Schengen przygotowujący je do zniesienia kontroli osób na tzw. granicach wewnętrznych (pomiędzy tymi państwami). 19 VI 1990 r. przy­jęły one Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen, której celem było zniesienie kon­troli granicznej oraz poprawa współpracy i ko­ordynacji między służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiar sprawiedliwości oraz politykę azylowo-wizową. W związku z tym, że granice we­wnętrzne mogą być przekraczane w jakimkol­wiek miejscu i bez kontroli, cały ciężar kontroli granicznej został przeniesiony na tzw. granice zewnętrzne (państwo w systemie S. — pań­stwo obce). Konwencja z 1990 r. zawiera klau­zulę bezpieczeństwa publicznego, umożliwia­jącą czasowe przywrócenie kontroli granicznej. Realizacja konwencji byłaby niemożliwa bez tzw. Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), gromadzącego dane o osobach niepożąda­nych albo poszukiwanych na terytorium UE, także o broni, skradzionych pojazdach, doku­mentach itp. Istotnym elementem SIS są gwa­rancje ochrony danych osobowych. Współpra­ca policyjna w ramach systemu S., której ele­mentami są obserwacja transgraniczna, pościg transgraniczny oraz zatrzymywanie osób ści­ganych, jest skomplikowana, mało praktyczna i ostatecznie uzależniona od przepisów i stanowiska poszczególnych państw. Na podstawie Traktatu amsterdamskiego z 1997 r., począwszy od 1 V 1999 r., dorobek prawny systemu S. stracił swój międzyrządowy charakter i stał się integralną częścią prawa wspólnotowego, będzie więc musiał być przyjęty w całości przez każde państwo kandydujące do UE (również Polskę). Obecnie z członków UE jedynie Irlandia i W. Brytania nie są w systemie S., są w nim natomiast Islandia i Norwegia, nie należące do UE.

Na podstawie "Leksykonu Policyjnego" Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji Szczytno 2001.
Powrót na górę strony