Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc w rodzinie - nowe zarządzenie

Data publikacji 25.02.2008

18 lutego 2008 r. nadinsp. Tadeusz Budzik komendant główny Policji podpisał nowe Zarządzenie Nr 162 w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty", które wchodzi w życie 1 marca 2008 r.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną w nowym zarządzeniu jest określenie rzeczywistych obszarów działań Policji podejmowanych wobec przemocy w rodzinie, a nie tylko tych związanych z realizacją interwencji. Zgodnie z nowym zarządzeniem, policjanci będą zobowiązani do rozpoczęcia procedury i wypełnienia tzw. Niebieskiej Karty obligatoryjnie, podczas interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie oraz fakultatywnie podczas wykonywania wszystkich innych czynności służbowych, jeśli jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki: policjant uzyska informację o przemocy w rodzinie lub będzie miał podejrzenie jej występowania oraz konieczne będzie udzielenie pomocy ofiarom przemocy. Zapis ten ma na celu zapewnienie ofiarom przemocy możliwości uzyskania pomocy (poprzez uruchomienie przez dzielnicowego działań interdyscyplinarnych) w każdej sytuacji, gdy tego potrzebują.

Aktywne włączenie się Policji w działania systemowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynika nie tylko z obowiązków nałożonych ustawą o Policji oraz Priorytetów komendanta głównego Policji, ale również programów krajowych (Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rządowego Programu "Razem bezpieczniej", Pilotażowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw) i uregulowań międzynarodowych, zawartych w Konwencjach i zaleceniach przedstawicieli organów międzynarodowych.

Tekst przedmiotowego zarządzenia zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji Nr 4, poz. 30.
Powrót na górę strony