Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na początku swojej drogi w mundurze

Data publikacji 26.04.2018

Na terenie Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego. Egzamin miał formę testu wiedzy, składającego się z 80 pytań .Pakiet egzaminacyjny przygotowała tradycyjnie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Pobyt słuchaczy w sieradzkiej jednostce szkoleniowej zakończyła uroczystość wręczenia świadectw zawierających informacje o wynikach i przebiegu szkolenia. W egzaminie uczestniczyło 130 słuchaczy. Już dzisiaj, 26 kwietnia 2018r. do Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z s. w Sieradzu zawitała kolejna grupa funkcjonariuszy policji. Czas trwania szkolenia wynosi 143 dni szkoleniowe.

Aktualny program szkolenia zawodowego podstawowego jest zawarty w  DECYZJI Nr 405 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.(Dz.Urz.KGP.2016.77 z dnia 2016.12.30). Obowiązują również  dwa akty prawne jednorazowe zmieniające treści w w/w decyzji:

1. DECYZJA Nr 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz.Urz.KGP.2017.37 z dnia 2017.06.09)

2. DECYZJA Nr 315 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz.Urz.KGP.2017.81 z dnia 2017.12.20)
 

Program szkolenia podstawowego, przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Program szkolenia został opracowany zgodnie z metodologią tzw. modułów umiejętności zawodowych, w której zadania służbowe na stanowisku policjanta, stanowią zarówno kryterium doboru, jak i organizacji treści nauczania/uczenia się. Szkolenie, realizowane na podstawie programu, przygotowuje do wykonywania ośmiu podstawowych zadań zawodowych, którym odpowiadają tzw. jednostki modułowe oraz dwie przedmiotowe jednostki modułowe, mające walor praktycznej stosowalności (techniki interwencji i szkolenie strzeleckie).

Już dzisiaj zrealizowano pierwsze zajęcia dydaktyczne. W trakcie trwania szkolenia młodzi policjanci będą mieli okazję nabyć niezbędne umiejętności i dogłębnie opanować wiedzę z zakresu zadań Policji. Po ukończeniu szkolenia  słuchacze będą wykorzystywać przyswojone umiejętności w praktyce, służąc w jednostkach terenowych całego kraju.

Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
i posiadają „Poświadczenie Bezpieczeństwa”, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”. Szkolenie zawodowe podstawowe jest realizowane w systemie stacjonarnym. Policjanci na okres szkolenia są kwaterowani w jednostce szkoleniowej Policji.


Po zakończeniu części szkolenia, na podstawie odrębnych przepisów, przeprowadza się sprawdzian w formie egzaminu z zakresu budowy i zasad funkcjonowania oraz   warunków bezpieczeństwa posługiwania się bronią  palną.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu absolwent będzie potrafił realizować zadania w zakresie określonym treściami programowymi, tj.:

 •   Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca.
 •    Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji.
 •    Poszukiwanie osób i rzeczy oraz ujawnienia sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych.
 •    Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
 •    Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego.
 •    Wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia.
 •    Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.
 •    Udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego.
 •    Szkolenie strzeleckie.
 • Taktyka i techniki interwencji.

KWP w Łodzi/ek

 • Policjanci na szkoleniu.
 • Policjanci na szkoleniu.
 • Policjanci na szkoleniu.
 • Policjanci na szkoleniu.
 • Policjanci na szkoleniu.
 • Policjanci na szkoleniu.
Powrót na górę strony