Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gdzie te pięćset złotych?

Data publikacji 29.02.2008

– pytają policjanci, którzy od kilku miesięcy słyszą o planowanych podwyżkach. 7 lutego br. minister Schetyna złożył podpis pod rozporządzeniem płacowym, a jeszcze w lutym na konta policjantów zaczęły wpływać podwyżki. Rzadko przekraczające… 50 złotych. Wyjaśniliśmy sprawę u źródła, tj. w Biurze Finansów KGP. Tekst ukaże się w miesięczniku

Z WALORYZACJI – 78

Podwyżka wypłacona policjantom w lutym br. jest efektem wypłaty tylko i wyłącznie waloryzacji kwoty bazowej stanowiącej podstawę do określania wysokości uposażenia zasadniczego policjantów. Ustawa budżetowa na 2008 r. zwiększyła tę kwotę z dotychczasowej wysokości 1459,84 zł do 1493,42 zł. Średnio na policjanta dało to kwotę podwyżki około 72 zł brutto miesięcznie (ok. 78 zł wraz z nagrodą roczną – tzw. trzynastką). To dopiero pierwszy z etapów podwyżki, która obejmie policjantów w 2008 r.

Z MODERNIZACJI – 234

Ustawa modernizacyjna przewidziała dla Policji w 2008 r. kwotę 304 042 000 zł na realizację programu w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Kwota ta obejmuje również skutki wzrostu pochodnych od uposażenia, w tym nagrody rocznej. Natomiast na uposażenie zasadnicze (z wysługą) przypada miesięcznie kwota 216 zł na jeden etat policyjny (ok. 234 zł wraz z nagrodą roczną).

Z PRZESUNIĘCIA – 209

W związku z przesunięciem na wydatki płacowe części środków przeznaczonych na realizację niektórych przedsięwzięć w ramach programu modernizacji Policji (np. zakup sprzętu specjalnego oraz teleinformatycznego), możliwy jest dalszy wzrost uposażenia o ok. 193 zł miesięcznie średnio na jednego policjanta (ok. 209 zł z „trzynastką”).
Zatem przeciętne uposażenie policjantów w 2008 roku wzrośnie łącznie o ok. 521 zł brutto (suma kwot: 78 zł, 234 zł i 209 zł).
– Podkreślam: średnio i brutto – mówi Eliza Wójcik, dyrektor Biura Finansów KGP. – W kwocie tej zawarty jest proporcjo-
nalny skutek miesięcznej równowartości nagrody rocznej w wysokości ok. 40 zł, co daje wzrost samego uposażenia zasadniczego wraz z wysługą lat średnio o ok. 481 zł brutto miesięcznie na jednego policjanta.
Wynagrodzenie zasadnicze (z wysługą, bez dodatku uznaniowego i „trzynastki”) wzrośnie w 2008 roku średnio miesięcznie o 411 złotych. Jest to możliwe dzięki:
1. Podniesieniu mnożnika kwoty bazowej do nowych stawek, uwzględniając waloryzację kwoty bazowej (średni wzrost uposażenia zasadniczego wraz ze wzrostem z tytułu wysługi lat wynosi ok. 385 zł na jednego policjanta, w tym wysługa lat średnio ok. 15 proc., tj. ok. 50 zł na policjanta).
2. Podwyższeniu zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych (kierownik posterunku Policji, kierownik ogniwa, instruktor oraz dyżurny i jego zastępcy w powiecie i dużych komisariatach)*.
3. Objęciu dodatkiem specjalnym policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, a także policjantów struktury antyterrorystycznej*.
* Punkty 2 i 3 to 26 zł miesięcznie na etat.

DODATKI UZNANIOWE

Po podzieleniu pieniędzy na te podwyżki, wynikające z podniesienia mnożnika i likwidacji widełek w grupach (teraz każda grupa ma jeden mnożnik, równany do maksimum widełek), pozostało średnio ok. 70 zł na osobę. Te pieniądze rozdysponują przełożeni, uwzględniając m.in. ustalenia wynegocjowane ze związkowcami.

NIE WSZYSTKIM RÓWNO

Średnia miesięczna kwota podwyżki – 521 zł brutto – nie oznacza, iż wszyscy policjanci dostaną tyle samo. Biuro Finansów KGP przygotowało symulacje podwyżek uposażenia dla policjantów pełniących służbę na stanowisku aplikanta, kierownika ogniwa i specjalisty z wysługą 5, 10 i 15 lat (patrz tabela).

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Pracownicy Policji objęci mnożnikowym systemem wynagradzania też na razie mogli nie zauważyć różnicy w stanie swoich kont. Kwota bazowa ich pensji wzrosła od 1 stycznia 2008 r. o 41,30 zł brutto, a wzrost indywidualnego wynagrodzenia będzie stanowił iloczyn posiadanego przez pracownika mnożnika kwoty bazowej (wynika z umowy o pracę), różnicy w wysokości kwot bazowych (41,30 zł) oraz posiadanej wysługi lat.
Są jednak dla pracowników ksc i dobre wiadomości. Obowiązująca od początku tego roku nowelizacja ustawy o korpusie służby cywilnej (art. 57) przewiduje obligatoryjny dodatek specjalny dla pracowników ksc. W tegorocznej ustawie budżetowej ustanowiono na ten cel rezerwę celową, z przeznaczeniem dla pracowników ksc wszystkich urzędów państwowych.
Dodatki te będą przyznawane przez przełożonych, w zależności od stopnia trudności zadań, które pracownicy ksc wykonują. Na razie jednak nic się w tej sprawie nie dzieje, gdyż nie ma dotąd uchwały Rady Ministrów o podziale środków z rezerwy celowej. Rząd ma na to trzy miesiące od dnia opublikowania ustawy budżetowej na 2008 rok, tj. od dnia 5 lutego br. Dodatki te, nawet przyznane w kwietniu czy maju, mają być wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 stycznia.

STANOWISKA POMOCNICZE

Pracownicy Policji nieobjęci mnożnikowym systemem wynagradzania też czekają na podwyżki. Limit środków finansowych przewidziany na wynagrodzenia tych pracowników wzrósł w 2008 r. o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak podwyżka ta nie ma charakteru obligatoryjnego, a pracodawca jest tylko zobowiązany dorównać pensje do płacy minimalnej (1126 zł brutto). Rada Ministrów i minister pracy i polityki społecznej przygotowują jeszcze rozporządzenia płacowe, które określą wynagrodzenie w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników nie objętych mnożnikiem.
Dobra wiadomość dla pracowników pozamnożnikowych dotyczy natomiast podwyżki średnio o 200 zł brutto na osobę. Z budżetu Policji wygospodarowano bowiem na ten cel środki finansowe w wysokości 34 454 000 zł i pieniądze te są już dzielone. Podwyżki z tej puli powinny być wypłacone w końcu marca br., oczywiście z wyrównaniem od 1 stycznia. O tym, ile wyniosą indywidualne podwyżki, zdecydują przełożeni. Należy przypomnieć, iż średnia kwota nie oznacza, że wszyscy dostaną tyle samo.
– Na tegoroczną podwyżkę przeznaczyliśmy prawie dwa razy więcej pieniędzy, niż wcześniej planowano – mówi nadinsp. Henryk Tusiński, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki. – Dzięki temu w 2008 roku osiągamy skutek planowany na rok następny, to znaczy likwidację widełek w grupach. Większej podwyżki w ostatnich latach nie było. Wiemy jednak, że w tak wielkiej formacji nie da się zaspokoić oczekiwań wszystkich.

IRENA FEDOROWICZ
zdj. Andrzej Mitura

(Wszystkie kwoty brutto, według danych Biura Finansów KGP)

l Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2007–2009”, Dz.U. 2007 nr 35, poz. 213
l Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008, Dz.U. 2008 nr 19, poz. 117
l Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, Dz.U. 2008 nr 24, poz. 149
l Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 2006 nr 170, poz. 121

Składniki uposażenia miesięcznego policjantów:

– uposażenie zasadnicze (mnożnik razy kwota bazowa ogłaszana w ustawie budżetowej);
– dodatek za wysługę lat;
– dodatek za stopień policyjny;
– dodatek służbowy lub funkcyjny;
– inne dodatki, np. kontrolerski, instruktorski, specjalny, stołeczny.

Cały artykuł w najnowszym, marcowym numerze miesięcznika

Powrót na górę strony