Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Data publikacji 08.06.2018

Dzisiaj, 8 czerwca br. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie doszło do uroczystego podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli pomiędzy Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską.

Policja jako instytucja nowoczesna i rozwijająca się na bieżąco poszukuje rozwiązań sprzyjających podnoszeniu efektywności realizowanych zadań ustawowych, w tym dotyczących przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń. W sferze tej realizuje w szczególności zadanie wynikające z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w postaci inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Jednym z elementów skuteczności podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej jest właściwe zdiagnozowanie zagrożeń, jak również dobranie odpowiednich metod popularyzowania w społeczeństwie informacji na ich temat,  jak również sposobów ich unikania.

Realizując dyspozycje Komendanta Głównego Policji dokonano oceny możliwości nawiązania współpracy w powyższym zakresie z organami państwowymi, przez pryzmat realizowanych przez nich zadań ustawowych. ZUS jak i Policja realizują swoje ustawowe zadania na rzecz całego społeczeństwa. Wspólne przedsięwzięcie pozwala na bardzo szerokie dotarcie do obywateli, co w efekcie może zwiększyć skuteczność i obszar podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych.

Z Raportu rocznego ZUS za 2016 rok wynika, że instytucja ta współpracuje miesięcznie z prawie 25 milionami klientów. Wynika również z niego, iż ponad 20 milionów klientów odwiedziło bezpośrednio placówki ZUS oraz, że instytucja ta w ramach podejmowanych przez siebie działań skierowała 64 miliony przesyłek do osób indywidualnych, firm i instytucji. Powyższe dane jednoznacznie wskazują na bardzo szerokie grono odbiorców, z których każdy może stać się ofiarą przestępstwa. W grupie tej znajdują się zarówno aktywni zawodowo, prowadzący działalność gospodarczą jaki i emeryci oraz renciści.

Z kolei doświadczenia Policji zdobyte w ramach realizowanych zadań wskazują na zasadność podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat istniejących różnego rodzaju zagrożeń jego bezpieczeństwa. Klienci ZUS-u oprócz możliwości stania się ofiarą przestępstwa, mogą również, z uwagi na swój interes finansowy, podejmować wobec pracowników ZUS działania przestępcze polegające na tzw. korupcji. Dlatego też przyjęto założenie, że jednym z obszarów współpracy Policji z ZUS-em będzie podnoszenie świadomości prawnej pracowników ZUS, w szczególności w tym zakresie. 

Biuro Prewencji w uzgodnieniu z Biurem Kryminalnym KGP oraz ZUS-em opracowało projekt Porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzisiaj, w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ul. Szamockiej 3 doszło do uroczystego podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli pomiędzy Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską.

W uroczystym podpisaniu porozumienia ze strony Policji oprócz Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka udział wzięli mł. insp. Robert Kumor - p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP, nadkom. Paweł Wróbel - Naczelnik Wydziału dw. z PG BK KGP, podinsp. Jan Wasiak - ekspert Biura Prewencji KGP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentowała prof. Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mariusz Jedynak - Członek Zarządu ZUS, Łukasz Borowski - Dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS oraz Wojciech Andrusiewicz - Rzecznik Prasowy ZUS.

Do głównych celów współpracy wnikających z Porozumienia należy zaliczyć:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli;
 • podejmowanie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa;
 • przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, w szczególności przestępstwom korupcyjnym, m.in. poprzez podnoszenie świadomości pracowników ZUS w tym zakresie.

W ramach współpracy działania Policji obejmą w szczególności:

 • udział w opracowaniu wspólnych informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych materiałów profilaktycznych;
 • udostępnianie własnych materiałów profilaktycznych w celu ich upowszechniania za pośrednictwem oddziałów ZUS;
 • inspirowanie jednostek organizacyjnych Policji do współdziałania na poziomie lokalnym z oddziałami ZUS;
 • opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących problematyki korupcji i przeciwdziałania temu zjawisku oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych.

Natomiast działania ZUS będą polegały przede wszystkim na:

 • udziale w opracowywaniu wspólnych informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych materiałów profilaktycznych;
 • ekspozycji w salach obsługi klienta ww. materiałów oraz ich rozpowszechnianie za pomocą innych dostępnych środków komunikacji;
 • inspirowaniu lokalnych oddziałów ZUS do współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Policji;
 • opracowaniu harmonogramu szkoleń antykorupcyjnych;
 • zapewnieniu pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu audiowizualnego na potrzeby ww. szkoleń zgodnie z ustalonym harmonogramem, a także w razie potrzeby zakwaterowania i wyżywienia dla przedstawicieli Policji prowadzących szkolenia

Biuro Prewencji KGP / mg

zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Policja997

 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Współpraca Policji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Powrót na górę strony