Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja roku akademickiego w SGGW

Data publikacji 28.09.2018

Ponad pięć tysięcy siedemset studentek i studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas inauguracji roku akademickiego nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej SGGW. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości był również reprezentujący Komendanta Głównego Policji, Dyrektor Gabinetu KGP insp. Sławomir Litwin.

W roku akademickim 2018/2019 naukę na 38 kierunkach prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpocznie łącznie 5,7 tys. studentów, w tym ponad 3,6 tys. osób na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, blisko 500 na stacjonarnych II stopnia, ponad 1000 na niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 500 na studiach niestacjonarnych II stopnia. Wśród nich ponad 300 cudzoziemców.

We kolejnych etapach rekrutacji na wszystkie kierunki i rodzaje studiów w SGGW zarejestrowało się ponad 15,5 tys. kandydatów. 61% z nich (9,5 tys. osób) pochodzi z województwa mazowieckiego, z terenów wiejskich – 38%.

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym największą popularnością cieszył się kierunek finanse i rachunkowość. O 120 miejsc ubiegało się tu 1147 osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło średnio 9,5 kandydata. Na drugiej pozycji znalazła się dietetyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 7,1 kandydata (o 60 miejsc walczyły 424 osoby). Trzecią pozycją podzieliły się logistyka oraz turystyka i rekreacja. Na tych kierunkach o jedno miejsce walczyło 6,9 kandydata. Na logistyce o 120 miejsc ubiegało się 827 osób, a na turystyce i rekreacji o 60 miejsc ubiegało się 414 osób. Kolejne miejsce zajęły weterynaria i informatyka, gdzie średnio o miejsce walczyło po 6,2 osoby. Na weterynarii o 150 miejsc ubiegało się 938 kandydatów, a na informatyce o 115 miejsc walczyło 711 kandydatów.  Nadal popularna jest także biotechnologia ze średnią 5,3 os./miejsce (369 zarejestrowanych, 70 miejsc).

Studentów, pracowników uczelni oraz zaproszonych gości na uroczystej inauguracji roku akademickiego powitał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor Bielawski, zwracając się do studentów pierwszego roku, powiedział między innymi: „Ostatnie dni były dla Was czasem sukcesów: zdana matura, pomyślna rekrutacja. Za chwilę przynależność do społeczności SGGW przypieczętujecie rotą ślubowania. Jej słowa zobowiązują Was do sumiennego zdobywania wiedzy oraz dbałości o godność studenta i dobre imię – teraz już Waszej – uczelni. Postarajcie się wykorzystać każdy dzień spędzony w SGGW na naukę oraz rozwijanie talentów i pasji. Korzystajcie z wiedzy i doświadczenia Waszych nauczycieli, sięgajcie po możliwości, jakie stwarza nasz nowoczesny kampus. Wykorzystajcie szanse, jakie daje uczestnictwo w kołach naukowych, zespołach i organizacjach studenckich, a także w programach wymiany krajowej i zagranicznej. Wybór studiów w SGGW z pewnością będzie sprzyjać osiągnięciu życiowego sukcesu. I tego serdecznie Wam życzę”.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor mówił o wyzwaniach, jakie czekają uczelnię w najbliższej przyszłości, ale także o osiągnięciach, które będą miały ogromny wpływ na przyszłość SGGW. „Do rozwoju nauki i prowadzenia badań na najwyższym poziomie niezbędna jest światowej klasy infrastruktura badawcza. Miło mi poinformować, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstają kolejne nowoczesne centra badawczo-wdrożeniowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 uczelnia otrzymała 33 miliony złotych dofinansowania na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia, w którym prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będą wydziały Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Na lata 2018-2022 planowana jest realizacja projektu Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji pod nazwą Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Na inwestycję, której całkowity koszt powstania wynosi 62 miliony złotych, SGGW otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w wysokości 40 milionów złotych. Zadaniem Centrum będzie rozwój kierunków badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powstaje Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Decyzją zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66 milionów złotych dofinansowania na zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. SGGW otrzymała również dofinansowanie w wysokości ponad 28 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu zintegrowanego pod nazwą „Sukces z natury”, którego celem jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania w naszej uczelni. Projekt zakłada ponadto poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia. Wszystkie wymienione projekty wymagają z naszej strony wkładu własnego. Uczelnia ze środków własnych realizuje również zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy warunków pracy dla kadry, a także bezpieczeństwa i standardów życia dla zakwaterowanych tu studentów i doktorantów".

Odnosząc się do przyszłości, rektor Wiesław Bielawski mówił między innymi: „Wszystkie zamierzenia i plany na rozpoczynający się właśnie rok akademicki musimy skonfrontować z »nową rzeczywistością« – dostosowaniem struktury i zarządzania uczelnią do wymogów, jakie niesie ze sobą podpisana 1 sierpnia przez Prezydenta RP Konstytucja dla Nauki. Przewiduje ona między innymi: zmiany klasyfikacji dyscyplin naukowych, nowe zasady ewaluacji, zmiany uprawień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Wprowadza też zmianę modelu kształcenia doktorantów i powszechny dla nich system stypendialny oraz liczne udogodnienia dla studentów. Uczelnie zyskają także większą autonomię w tworzeniu struktur wewnętrznych. Przed nami czas zmian oraz podejmowania ważkich i niejednokrotnie trudnych decyzji. Dlatego wszystkich Państwa – pracowników, doktorantów i studentów – proszę w imieniu władz uczelni o życzliwość i wsparcie".

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego w roku akademickim 2018/2019.

Po wystąpieniu rektora SGGW list gratulacyjny w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister Błażej Spychalski. List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odczytał doradca wicepremiera Paweł Skotarek, który jednocześnie symbolicznie przekazał w imieniu ministra Jarosława Gowina obligacje skarbowe zwiększające kapitał uczelni o wartości nominalnej 49,8 mln złotych.

Listy gratulacyjne nadesłali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski
Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk

W trakcie inauguracji przemówienia skierowane głównie do studentów wygłosili: Katarzyna Kania, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW oraz Katarzyna Kanclerska, wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów SGGW.

Wykład inauguracyjny pt:  „Niemożliwe stało się możliwym – odrodzenie Polski w 1918 roku" wygłosił profesor Wojciech Roszkowski. Wybitny historyk i ekonomista, profesor nauk humanistycznych, autor podręczników i publikacji z zakresu historii Polski.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości z ministerstw i instytucji współpracujących z uczelnią, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji publicznej, lokalnej oraz kościoła, a także Senat SGGW, pracownicy i studenci uczelni.

Uroczystości uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz Zespół Artystyczny „Promni”.

źródło: http://www.sggw.pl/

(foto: Krzysztof Chrzanowski "Policja 997")

 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
 • Inauguracja roku akademickiego w SGGW
Powrót na górę strony