Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z myślą o bezpieczeństwie na stokach narciarskich

Data publikacji 05.10.2018

W Komendzie Głównej Policji uroczyście podpisano dziś nowe Porozumienie między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Porozumienie podpisał Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego Jacek Żaba oraz Członek Zarządu SITN PZN Maciej Kwiatkowski.

Kierując się troską o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich, Policja od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w szczególności w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Bardzo wysoka ocena dotychczasowej współpracy Policji z SITN PZN i PZN przyczyniła się do podpisania nowego Porozumienia, które obowiązywać będzie przez kolejne 4 lata.

Sygnatariusze Porozumienia w zakresie swoich kompetencji zobowiązali się do współpracy zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z jego treścią współdziałanie polega w szczególności na szkoleniu przez instruktorów SITN PZN i PZN policjantów w zakresie:

 • techniki jazdy na nartach;
 • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach;
 • oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji.

Do chwili obecnej w ramach współpracy uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 84 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 48 policjantów, co daje łączną liczbę 132 policjantów przeszkolonych przez kadrę SITN PZN. Nabyte podczas szkolenia umiejętności oraz wiedzę policjanci wykorzystują w swoich jednostkach Policji podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach. Należy wskazać, że w ostatnim sezonie zimowym za zorganizowanych terenach narciarskich służbę pełniło blisko 400 policjantów, a ich liczba na przestrzeni ostatnich lat  wzrasta.

Współdziałanie polega również na prowadzeniu działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz organizowaniu akcji informacyjnych. Przykładem jest organizowana przez Biuro Prewencji KGP ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Partnerami w projekcie realizowanym w sezonie zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018 był m.in. PZN oraz SITN PZN. Elementem projektu był konkurs plastyczny na zilustrowanie zasad dekalogu FIS pn. ”Stok nie jest dla bałwanów”, w realizację którego włączyły się również wymienione stowarzyszenia.

Policja, wspólnie z SITN PZN oraz PZN od kilku lat uczestniczy w zainicjowanej przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) kampanii „Światowy Dzień Śniegu”, której celem jest popularyzacja sportów śnieżnych wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja związana z uprawianiem narciarstwa. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w rekreacji powszechnej i kulturze wypoczynku na śniegu, w szczególności na zorganizowanych terenach narciarskich. Akcja ta ma również popularyzować mechanizmy służące ograniczeniu zjawiska niewłaściwego zachowania  na stokach narciarskich.

Obecność umundurowanych policjantów na zorganizowanych terenach narciarskich jest bardzo dobrze oceniana przez władze samorządowe, mieszkańców rejonów gdzie znajdują się stoki narciarskie, a także przez turystów i osoby korzystające z uroków uprawiania narciarstwa. Stała obecność policjantów na stokach narciarskich pozytywnie wpływa na utrzymanie porządku i systematyczną poprawę bezpieczeństwa na tych terenach, co przekłada się na wzrost liczby osób korzystających z tej formy rekreacji. Wysoki poziom wyszkolenia „policjantów-narciarzy” nie byłby możliwy bez współpracy z kadrą szkoleniową SITN PZN, która swoim zaangażowaniem w szkolenie przekazuje wiedzę teoretyczną i umiejętności jazdy na nartach.

Podpisanie Porozumienia stanowi istotny element przygotowywania się policji do kolejnego sezonu narciarskiego.

(Biuro Prewencji KGP / mw / foto: Jacek Herok BKS KGP)

 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
 • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarstwa
Powrót na górę strony