Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej

Czy policyjna współpraca polsko - niemiecka jest zawsze efektywna? Czy nasze oczekiwania i reakcje partnera po drugiej stronie są zbieżne? Pytania takie jak te oraz podobne często pojawiają się podczas realizacji spraw międzynarodowych, w ramach współpracy operacyjnej. Przepisy wewnętrzne obowiązujące na terenie innych państw oraz sposób odbierania komunikatów i przetwarzania informacji w obrocie międzynarodowym odbiegają niejednokrotnie od siebie. Dlatego skuteczne zwalczanie przestępstw oraz efektywna współpraca w wymiarze międzynarodowym w ramach współpracy policji na terenach przygranicznych wymagają zrozumienia kultury funkcjonowania instytucji partnera zagranicznego.

Z uwagi na specyficzne położenie geograficzne na styku kilku państw, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zdecydowała się na przeprowadzenie projektu o nazwie: „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej”.

W dniach 10 – 12 października 2018 r., odbyła się międzynarodowa konferencja, w której udział wziął nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor BMWP KGP, mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy przy Ambasadzie RP w Berlinie, nadkom. Mark Chowański – Oficer Łącznikowy BKA przy Ambasadzie RFN w Warszawie oraz partnerzy projektu z Dolnego Śląska i Wolnego Landu Saksonii, jak również przedstawiciele KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie i Meklemburgii Przedmorza, Berlina, Brandenburgii.

Konferencja podzielona została na trzy moduły. W części pierwszej poświęconej teoretycznym aspektom funkcjonowania organizacji w kulturze polskiej i niemieckiej, uczestnikom konferencji przedstawiono wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas szkolenia i hospitacji.

W części drugiej zostało przeprowadzone ćwiczenie o nazwie Marshmallow challenge – zbuduj wieżę, zbuduj zespół. Zadanie było proste, jednak jego realizacja w zespołach już nie taka oczywista. Wyniki ćwiczenia były bardzo interesujące i zarazem zaskakujące. Ćwiczenie uwzględniało presję czasu, posiadane zasoby, różnice językowe, konkurencję grup oraz umiejętność pracy w zespole. W środowiskach międzynarodowych nie jest to łatwe. W ostatniej części konferencji zaproszeni goście mieli możliwość przedstawienia swoich doświadczeń ze współpracy międzynarodowej oraz przedyskutowania spostrzeżeń w grupie międzynarodowej.

Wcześniej, w ramach projektu, w dniach 23 – 25 kwietnia 2017 r. przeprowadzono 3 - dniowe szkolenie z zakresu komunikacji międzykulturowej dla 10 funkcjonariuszy z garnizonu dolnośląskiego i 5 funkcjonariuszy policji saksońskiej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę zewnętrzną specjalizującą się doradztwie w zakresie tworzenia, zarządzania i wsparcia polsko – niemieckich zespołów oraz komunikacji w środowiskach międzynarodowych. Celem warsztatów było podwyższenie kompetencji komunikacyjnych oraz jakości współpracy partnerów projektu.

W czerwcu i wrześniu 2018 r.,  przeprowadzono hospitacje w których udział wzięły przeszkolone osoby. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z obiegiem informacji po stronie niemieckiej i polskiej w jednostkach organizacyjnych wyższego i niższego szczebla.

Wartość całkowita projektu 20.525,01 EURO została sfinansowana z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej
  • Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej
  • Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej
  • Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej
Powrót na górę strony
Polska Policja