Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe z zakresu zagadnień prawa wykroczeń

Od 19 do 20 listopada 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odbywa się zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP seminarium szkoleniowe nt. „Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia – zagadnienia praktyczne” dla koordynatorów z KWP/KSP zajmujących się problematyką wykroczeń oraz wykładowców szkół policyjnych.

Seminarium zostało zorganizowane w trakcie trwania I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych, którego celem jest promowanie wiedzy i praktycznych umiejętności policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych i zdobywania wiedzy. W przedsięwzięciu uczestniczą koordynatorzy z wydziałów prewencji komend wojewódzkich/stołecznej Policji nadzorujący realizację zadań z zakresu wykroczeń, a także przedstawiciele szkół policyjnych prowadzący zadania dydaktyczne z przedmiotowej problematyki.

Seminarium moderowane przez p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotra Lubaszko otworzył Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, który podkreślił istotną rolę komend wojewódzkich/stołecznej Policji w zakresie właściwego sprawowania bieżącego nadzoru nad terminowym wprowadzaniem do systemu PUE Mandaty formularzy mandatów karnych, a także monitorowania stanu etatowego i zatrudnienia komórek ds. wykroczeń. Ponadto odniósł się do najistotniejszych zagadnień wynikających z programu ramowego seminarium, które następnie zostały szczegółowo zreferowane przez podinsp. Agnieszkę Romańską i st. asp. Marcina Kołdysa. Wśród omówionych tematów przedstawiono m.in. procedury postępowania Policji w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Ponadto omówione zostały zmiany w przepisach prawa wykroczeń, w tym ustaw szczególnych.

Istotną częścią seminarium jest omówienie uwag do projektu zarządzenia w sprawie form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz wytycznych w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

Integralnym elementem każdego seminarium szkoleniowego jest blok dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele każdego z garnizonów wymieniają się doświadczeniami w zakresie wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych w ramach „dobrych praktyk”. Pozwala to również na zidentyfikowanie problemów w interpretacji przepisów prawa i procedurach postępowania, a następnie wypracowanie jednolitych standardów, których celem jest stałe profesjonalizowanie działań Policji.

Seminarium zakończy się udziałem jego uczestników w finale I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych.

(Biuro Prewencji KGP / kp)

 

  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
Powrót na górę strony