Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Data publikacji 11.12.2018

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w dniach 10-12 grudnia 2018 r. odbywa się, organizowane przez Biuro Prewencji KGP, seminarium szkoleniowe pn. „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które przeznaczone jest dla koordynatorów z komend wojewódzkich/stołecznej Policji zajmujących się wskazanym obszarem oraz dla wykładowców szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotowej problematyki.

Seminarium otworzył Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko, który podkreślił wagę sposobu reakcji przez Policję na zjawisko przemocy w rodzinie, jak też rolę policjantów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. Odniósł się również do zagadnień wynikających z Programu Ramowego seminarium, które poruszane będą w trakcie jego trwania.

Częścią seminarium jest szkolenie pn. „Akademia Bezpiecznego Człowieka”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości projekt prewencyjno – profilaktyczny obejmujący przedmiotowe szkolenie, zakłada zmniejszenie ryzyka pokrzywdzenia przestępstwem poprzez edukowanie o zagrożeniach i sposobie reagowania na nie. Szkolenie pozwoli nabyć policjantom kompetencje do prowadzenia spotkań edukacyjnych z osobami z kręgu czterech grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Zakończy się wydaniem zaświadczeń, dających podstawę do dalszego przekazywania przez policjantów treści projektu „Akademii Bezpiecznego Człowieka” m.in. w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości – bazując na doświadczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości, jako Operatora Programu „Sprawiedliwość” – podczas prelekcji podejmą z uczestnikami seminarium dyskusję nt. tzw. dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych w innych krajach .

W trakcie seminarium omówione zostaną także, zgłoszone uprzednio przez koordynatorów procedury „Niebieskie Karty”, zmiany w przedmiocie obowiązującego formularza statystycznego oraz poruszone zostaną kwestie definicji zawartych
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które budzą interpretacyjne wątpliwości.

Nadto, uczestnicy będą poinformowani o wnioskach, jakie wypracowane zostały podczas prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w szczególności dotyczących propozycji zmian formularzy „Niebieskie Karty”.

Seminarium jest okazją do wymiany doświadczeń i omówienia problemów występujących w poszczególnych garnizonach w ramach procedury „Niebieskie karty”. Daje również możliwość wypracowania jednolitego modelu postępowania
w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a tym samym stałego profesjonalizowania działań policjantów.

(CSP w Legionowie / kp)

 

  • policjanci siedzą na sali podczas szkolenia
  • policjanci siedzą na sali podczas szkolenia
  • policjanci siedzą na sali podczas szkolenia, na pierwszym planie materiały szkoleniowe w formie broszur
Powrót na górę strony