Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe kadry ropoczynają szkolenie

Rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, którzy przed kilkoma dniami złożyli ślubowanie i wstąpili do służby. W słupskiej Szkole Policji w inauguracji uczestniczyło 121 policjantek i policjantów.

Aktualności

 
 

Nowe kadry ropoczynają szkolenie

Rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, którzy przed kilkoma dniami złożyli ślubowanie i wstąpili do służby. W słupskiej Szkole Policji w inauguracji uczestniczyło 121 policjantek i policjantów.

Przez siedem miesięcy młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. Środa (16.1) będzie ich pierwszym dniem nauki policyjnego rzemiosła.
Policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.
W zainaugurowanej w Słupsku edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Nowo przyjętych do służby policjantów na szkolenie skierowały Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Poznaniu, Radomiu i Szczecinie. Wśród rozpoczynających szkolenie 121 policjantów znajdują się 23 panie, co stanowi 17 procent składu kompanii.

W murach najstarszej Szkoły Policji słuchacze przebywać będą do 7 sierpnia. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w jednostkach terenowych Policji.
W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji, skierowany do nowo przyjętych policjantów. Gen.insp. Jarosław Szymczyk, zwracając się do policjantów, powitał ich w szeregach policyjnych i podkreślił wagę pierwszego, obowiązkowego szkolenia, które pozwolić ma w przyszłości na realizowanie codziennych czynności związanych z interwencjami policyjnymi.

„[…] Wyrażam przekonanie, że uzyskana wiedza - w korelacji z sukcesywnie zdobywanym doświadczeniem - pozwoli Państwu przeprowadzać interwencje, wiążące się niekiedy z zatrzymywaniem osób, stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i używaniem broni palnej.
Reguły policyjnej ingerencji w prawa podstawowe, już dawno w cywilizowanym świecie doczekały się precyzyjnych norm prawnych. Na kanwie ich stosowania powstało krajowe i międzynarodowe orzecznictwo, których prawne standardy wyznacza w szczególności Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
. […]” - napisał w swoim liście gen.insp. Jarosław Szymczyk.

Uroczystego otwarcia kursu, które odbyło się w auli, dokonała zastępca Komendanta Szkoły mł.insp. Dorota Przypolska. Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej.
Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

Rota policyjnego ślubowania

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powrót na górę strony