Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego

Data publikacji 16.01.2019

15 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego dla 200 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego otwarcia kursu dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

Do udziału w szkoleniu zostali skierowani policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie oraz Radomiu. Nowo przyjęci słuchacze będą odbywać szkolenie na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego wprowadzonego decyzją nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 77, z późn. zm.) w wymiarze 143 dni szkoleniowych. Po odbyciu szkolenia policjanci będą przygotowani do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Absolwenci szkolenia będą przygotowani do realizacji zadań z zakresu m.in.: zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego jak również przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym.

W uroczystym otwarciu kursu uczestniczyli przedstawiciele kadry dydaktycznej Uczelni. Podczas uroczystości odbył się wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie, który wygłosił Pełnomocnik Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Wojciech Bilewicz.

Powrót na górę strony