Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Porozumienie o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, a Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Data publikacji 22.01.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zawarli porozumienie, które określa zasady współdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

22 stycznia 2019 roku insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Mariusz Orzechowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zawarli porozumienie, które określa zasady współdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi program (plan) współdziałania Policji oraz Straży Leśnej Lasów Państwowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Współdziałanie polega na m.in. na:

  1. udzielaniu pomocy w realizacji czynności służbowych, która obejmuje:

- pomoc zapewnianą jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych przez organy Policji

- ścigania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w lasach, w szczególności osób podejrzanych o kłusownictwo;

- pomoc zapewnianą organom Policji przez jednostki organizacyjne Lasów

- lokalizowania i identyfikowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, poszukiwanych przez organy ścigania i przebywających w lesie lub na terenie siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

- zabezpieczania śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w lasach,

- udostępnianie środków transportu oraz środków łączności i urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych na potrzeby prowadzenia wspólnych działań Lasów Państwowych i Policji.

- prowadzeniu wspólnych działań, wymianie informacji.

2) Prowadzenie wspólnych działań obejmuje: patrolowanie terenów leśnych w celu zapewnienia:

- bezpieczeństwa i porządku publicznego w lasach, wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych, na terenach leśnych wokół miast oraz w obiektach turystycznych,

- ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ochrony runa leśnego, oraz ochrony cieków i zbiorników wodnych;

- prowadzenie wspólnych szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych oraz funkcjonariuszy Policji,

 

3) Wymiana informacji polega na:

- wzajemnym przekazywaniu wszelkich informacji związanych ze szkodnictwem leśnym oraz popełnionych przestępstwach i wykroczeniach w lasach i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie kradzieży drewna i kłusownictwa;

- wzajemnym przekazywaniu materiałów dotyczących działań profilaktycznych z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym;

- wymianie informacji o rejonach (strefach), rozmiarach i okresach zagrożenia pożarowego oraz o zagrożeniach dotyczących różnych rodzajów szkodnictwa leśnego;

- udostępnianiu Policji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych szczegółowych map leśnych oraz udzielaniu informacji o fizjografii terenów leśnych.

 

Niewątpliwie takie porozumienie ułatwi w wielu obszarach współprace miedzy tymi dwoma instytucjami z korzyścią dla wszystkich.

 

kw

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony