Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali służbę i poziom bezpieczeństwa w roku 2018

Data publikacji 31.01.2019

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z garnizonu lubelskiego w 2018 roku. Insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podziękował za bardzo dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Szef lubelskiego garnizonu nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. To czas szczególny również z racji przypadających w 2019 roku obchodów 100 lecia Policji Państwowej.

Dzisiaj odbyła się narada służbowa, na której podsumowany został miniony rok pracy policjantów województwa lubelskiego. W naradzie uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk Sebastian Trojak Członek Zarządu Woj. Lubelskiego, przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz naczelnicy wydziałów KWP. Wśród zaproszonych gości byli również Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Naczelnik Wydziału w Lublinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Szewc omówił osiągnięcia lubelskich policjantów. Podziękował za rok bardzo dobrej służby, podkreślając, że skuteczność naszych działań mierzona jest przede wszystkim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.  

 

Film Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali służbę i poziom bezpieczeństwa w roku 2018

Pobierz plik Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali służbę i poziom bezpieczeństwa w roku 2018 (format mp4 - rozmiar 63.25 MB)

 

Szef lubelskiego garnizonu nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. To czas szczególny również z racji przypadających w 2019 roku obchodów 100 lecia Policji Państwowej.  Inauguracja  obchodów odbyła się w naszym garnizonie już w grudniu ubiegłego roku, kiedy to Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała patrona. Został nim insp. Tadeusz Tomanowski, który był pierwszym komendantem na Lubelszczyźnie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Przed gmachem komendy odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego postać.

Podczas swojego wystąpienia insp. Robert Szewc przedstawił stan etatowy garnizonu, który liczy 4965 etatów. Pracę policjantów wspomaga 1255 pracowników Policji - urzędników korpusu służby cywilnej oraz pracowników cywilnych. W poprzednim roku do służby przyjętych zostało 199 osób. Nasz garnizon w tym momencie ma najniższy od lat wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wynosił on zaledwie 0,12%.  W tym roku według wstępnych założeń przyjęcia do naszej formacji prowadzone będą w sześciu terminach. Pierwszy już w marcu br.

Komendant wskazał również na potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji będących w służbie policjantów. Stąd też szereg szkoleń, które zrealizowane  zostały  w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego. Jednym z najliczniejszych było szkolenie dla policjantów kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Przeprowadziliśmy 142 edycje dla  2422 mundurowych. 

Wiedza, doświadczenie oraz umiejętności naszych policjantów są docenione także podczas misji pokojowych i operacji policyjnych poza graniami kraju. W minionym roku nasi funkcjonariusze pełnili służbę w Kosowie, Gruzji, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Francji.

Skuteczna i zdecydowana walka z przestępczością

Coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej, wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące pracę pionu kryminalnego.  

W 2018 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 34.615 przy ich wykrywalności na poziomie 82,4%, w 2017 było to  77,6%. Wskaźnik z minionego roku plasuje nas na pierwszym miejscu w kraju, średnia krajowa wynosi 74,1%. Z ogólnej liczby przestępstw 21 049 to liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych. Ich wykrywalność wyniosła 77,5%, co również plasuje nas na pierwszym miejscu, średnia krajowa wynosi 65,9%. Liczba przestępstw kryminalnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła, wpływ na to miała zmiana przepisów karnych dotyczących przestępstwa niealimentacji. Odnotowaliśmy ich, 5627 podczas gdy w 2017 było 1281.

Spadki odnotowaliśmy w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa z 7607 w 2017 roku do 6581 w roku ubiegłym. Jest to grupa 7 wybranych przestępstw tj.: (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Wykrywalność, jaką osiągnęli lubelscy policjanci plasuje nasz garnizon na drugiej pozycji w kraju.

 

Wybrane kategorie przestępstw

 

Przestępstwa stwierdzone 2018

Przestępstwa stwierdzone 2017

Wykrywalność przestępstw w 2018

Wykrywalność przestępstw w 2017

Rozbój

248

269

87,1%

86,8%

Bójka

299

319

84,7%

85,3%

Kradzież z włamaniem

1752

2055

47,5%

40,8%

Kradzież

2548

3033

44,1%

42,9%

Kradzież pojazdu

81

117

 

49,4%

43,9%

Uszczerbek na zdrowiu

537

635

90,0%

88,7%

Uszkodzenie rzeczy

1197

1296

46,3%

Mimo spadku wykrywalności jesteśmy najskuteczniej działającym garnizonem.   Zajmujemy I miejsce w kraju.

49,1

 

Policjanci garnizonu lubelskiego w 2018 r. zabezpieczyli łącznie 275 kg narkotyków, zlikwidowali 120 plantacji konopi indyjskich. Skutecznie walczyli także z przestępczością gospodarczą. Stwierdzono 8135 przestępstw, co stanowi wzrost o 1560 w porównaniu z 2017 rokiem. Lubelska policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach szacowana jest na ponad 45 mln zł, z kolei wartość mienia odzyskanego to 17,5 mln zł.

Praca policjantów służby prewencyjnej

Policyjna służba to nie tylko ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, to przede wszystkim codzienna praca policjantów  prewencji. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku odnotowaliśmy 182.641 interwencji. Średnio w ciągu doby przeprowadzaliśmy 500 interwencji, nasze działania podejmowane były, co 2 minuty 40 sekund.

W roku 2018 dużym zainteresowaniem cieszyła się nadal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy  20. 623 zgłoszenia. Były to wskazania miejsc lub zdarzeń, które w ocenie mieszkańców naszego województwa są niebezpieczne bądź uciążliwe. Najczęściej wskazywanymi zjawiskami były: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takie sygnały i współpraca ze społeczeństwem pozwalają nam skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami.

Ubiegły rok to również wdrażanie aplikacji Moja Komenda oraz programu Dzielnicowy Bliżej Nas. W garnizonie lubelskim służby pełni 391 dzielnicowych, w minionym roku uczestniczyli oni w 15 139 spotkaniach z mieszkańcami swojego rejonu. 79,7% czasu swojej służby spędzili w rejonie służbowym by być jak najbliżej ludzi i ich problemów, służyć im radą i pomocą.  

Od 2016 roku przywracane są posterunki policji, a wraz z nimi przywracanie poczucia bezpieczeństwa. Policja jest dla mieszkańców, chce być jak najbliżej lokalnej społeczności. Na Lubelszczyźnie odtworzyliśmy ich siedem, w roku ubiegłym zakończono prace przy budowie PP w Siedliszczu.

W czerwcu na Lubelszczyźnie rozpoczął się proces przełączania numeru alarmowego policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od połowy minionego roku dzwoniąc na numer 997, kontaktujemy się z operatorem centrum, który obsługuje numer 112. Lubelszczyzna była siódmym województwem, które wprowadziło zmiany w obsłudze numeru alarmowego 997.

2018 rok był dla nas rokiem wyzwań. Uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu wielu imprez, w tym Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Wspomagaliśmy kolegów, dbając o bezpieczeństwo, ład i porządek na ulicach. Lubelscy policjanci w ciągu całego roku zabezpieczali 593 imprezy masowe, wykonali 11675 konwojów i doprowadzeń.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Poprawił się także stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby wypadków drogowych i osób rannych. Odnotowaliśmy 1219 wypadków, w 2017 było ich o 19 więcej. Obrażenia w nich odniosło 1289 o 139 mniej niż w 2017. Co warto podkreślić o 13 osób zmniejszyła się liczba pieszych, którzy zginęli w wypadkach z 63 do 50. Odnotowywaliśmy z kolej wzrost ogólnej liczby ofiar śmiertelnych, łącznie w wypadkach zginęło 179 osób o 22 więcej niż w roku 2017.

 

 

 

W dalszym ciągu głównymi przyczynami wypadków, są wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili 815.832 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu tj. o 118.519 więcej niż w 2017 roku. Ujawnili 1253 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali 2322 uprawnienia do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 km/h.

 

Inwestycje i zakupy

Rok 2018 był czasem realizacji przez Policję Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zakupiła 85 środków transportowych, z czego 38 pojazdów sfinansowanych zostało właśnie ze środków przeznaczonych na modernizację.  W ramach wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych zakupiono 31 pojazdów. Ponadto KWP otrzymała 13 samochodów marki Opel Crossland zakupionych ze środków rezerwy celowej w ramach funduszu „Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych” 

Rozpoczęliśmy kilkadziesiąt  zadań remontowych i inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji czy budowy nowych obiektów. Główne zadania inwestycyjne to: budowa nowych siedzib KP I i VI w Lublinie, KP w Wisznicach, w Rejowcu Fabrycznym, w Kocku, w Annopolu, oraz Posterunków Policji w Sławatyczach i Siedliszczu.

Zrealizowaliśmy wielu projektów unijnych, a pozyskane środki wykorzystane zostały m.in na Termomodernizację obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz komend miejskich i powiatowych, wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli. Kwota jąka otrzymaliśmy na dofinansowanie tych projektów szacowana jest na blisko 56 mln zł.

Rośnie zaufanie do Policji. Polacy czują się bezpiecznie.

Podsumowując pracę policjantów wspomnieć należy o sondażach dotyczących oceny naszej pracy.  Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju. Jednocześnie 86% Polaków ocenia Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 93% ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Tak dobre oceny największej w Polsce formacji mundurowej są wynikiem wytężonej pracy policjantek, policjantów i wspomagających ich pracowników Policji.

Słowa uznania za pracę  policjantów wyraził Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek. „Cieszę się, że jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych województw w Polsce. To efekt Państwa znakomitej pracy." 

Swój szacunek do służby i podziękowania za dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa wyrazili również Pan Sebastian Trojak reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.  

Pod koniec odprawy kadra kierownicza pożegnała odchodzących na emeryturę komendantów - insp. Dariusza Dudzika KMP w Lublinie, insp. Janusza Kaniowskiego KPP w Opolu Lubelskim oraz mł. insp. Sylwestra Śliwkę KPP w Puławch. Insp. Robert Szewc podziękował im za wieloletnią służbę pełną zaangażowania, pasji i wielkiego profesjonalizmu.

nadkom. Renata Laszczka – Rusek

 

Powrót na górę strony