Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Osiągnięcia i wyzwania polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi

Data publikacji 22.02.2019

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata - okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć. Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Rolą każdego z Państw jest zapewnienie przede wszystkim ochrony oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi i osobom szczególnie zagrożonym tym procederem oraz przeciwdziałanie działaniom przestępczym w tym aspekcie.

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji przy ulicy Domaniewskiej odbyła się konferencja poświęcona osiągnięciom i wyzwaniom polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi. Spotkanie było jednocześnie uczczeniem przypadającej w tym roku 5 rocznicy powstania Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Uroczystość poprowadził Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Janik. - Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień refleksji i wymiany doświadczeń wniesie większe światło dla lepszego ukazania wzajemnych zależności między globalnymi i lokalnymi aspektami handlu ludźmi. Doświadczenie mówi bowiem, że te współczesne formy niewolnictwa są o wiele bardziej rozpowszechnione, niż można to sobie wyobrazić, nawet – co zawstydza i jest gorszące – w najbogatszych społeczeństwach – powiedział dyrektor.

W konferencji udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji Pani Renata Szczęch, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko, prof. dr hab. Janusz Balicki z Międzynarodowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele instytucji pozarządowych, przedstawiciele ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz naczelnicy wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich.

Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Handel ludźmi jest współczesnym przejawem jednego z najstarszych zjawisk w historii ludzkości – niewolnictwa. Ludzie są sprzedawani i kupowani do pracy – czy raczej do wyzysku, w tym seksualnego. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce oparte jest m.in. o założenia zawarte w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jest to podstawowy dokument dotyczący funkcjonowania systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Polsce, zobowiązujący jego adresatów, w tym Policję, do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania tego przestępstwa. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Działań w Komendzie Głównej Policji i jednostkach podległych od 2007 r. funkcjonują zespoły właściwe do walki ze współczesnym niewolnictwem.

22 stycznia br. minęło 5 lat od powołania w Komendzie Głównej Policji Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Utworzenie tej komórki było podyktowane trendami wskazującymi na możliwość nasilenia się tego zjawiska w najbliższych latach i zobowiązań Polski i polskiej Policji wynikających z unijnych unormowań prawnych. 

W podziękowaniu za dotychczasowe osiągnięcia, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, na czele z naczelnikiem mł. insp. Michałem Grzelcem, otrzymali listy gratulacyjne od Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renaty Szczęch i Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotra Janika.

Do głównych zadań Wydziału należy nadzorowanie, organizowanie i wspieranie zadań w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi, pedofilii i pornografii dziecięcej realizowanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, zarówno w ramach Zarządów CBŚP jak i Zespołów do Walki z Handlem Ludźmi powołanych w Wydziałach Kryminalnych KWP/KSP.

Cechą znamienną przestępstwa handlu ludźmi jest transgraniczność. Grupy przestępcze dopuszczające się zniewolenia i wykorzystania osób działają na terytorium często kilku krajów. Dlatego też w celu skutecznego przeciwdziałania, ścigania sprawców i udzielania pomocy ofiarom konieczna jest współpraca międzynarodowa. Polscy policjanci zwalczający współczesne niewolnictwo z dużą skutecznością współpracują z przedstawicielami europejskich organów ścigania. Biorą udział w pracach międzynarodowych zespołów, grupach eksperckich i roboczych czy też współpracują z oficerami łącznikowymi Policji akredytowanymi w Polsce, a w szczególności z Wielkiej Brytanii.

(Biuro Kryminalne KGP / wsz)

 

  • Osiągnięcia i wyzwania polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi
  • Osiągnięcia i wyzwania polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi
  • Osiągnięcia i wyzwania polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
Powrót na górę strony