Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy

Data publikacji 14.03.2019

W miejscowości Maniowy, podczas V Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji, rozpoczęła się dzisiaj pierwsza w bieżącym roku dwudniowa narada naczelników komend wojewódzkich/stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych. Spotkanie prowadzi Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotr Kulesza. Podczas narady dokonano oceny stopnia realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 oraz przedstawiono zadania na rok 2019.

W trakcie V Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji odbywa się pierwsza w bieżącym roku narada służbowa naczelników komend wojewódzkich / stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz przedstawicieli szkół policyjnych.

Spotkanie moderowane przez Zastępcę Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotra Kuleszę w zasadniczym obszarze dotyczy podsumowania efektów osiągniętych przez służbę prewencyjną w 2018 roku oraz omówienia planów na rok 2019. Zagadnienie to szczegółowo omówił naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko.

Zgodnie z przyjętą w 2016 r. filozofią funkcjonowania polskiej Policji, jej rolą jest służba społeczeństwu, służba pojmowana przez pryzmat uspołeczniania jej działań. Uspołecznianie działań Policji odbywa się w oparciu o trzy zasadnicze filary: urzeczywistnianie założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”, reaktywację zlikwidowanych posterunków Policji oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oceny efektów osiągniętych w tych obszarach w 2018 r. oraz założeń na 2019 r. dokonał radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji
mł. insp. Arkadiusz Kopczyński. Co do zasady stwierdzić należy, że zadania te dotychczas realizowane są w sposób prawidłowy, niemniej jednak podlegają one stałej ewaluacji, w tym w oparciu o wyniki badań społecznych. Problematykę tę, na bazie badań ankietowych dzielnicowych w garnizonie dolnośląskim przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu nadkom. Paweł Adamczyk.

Ważnym obszarem funkcjonowania polskiej Policji są działania profilaktyczne. Istotę tych działań i plany na 2019 r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP podinsp. Wanda Mende. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się również nadkom. Hubert Adamek z KWP w Opolu przedstawiając program „Świadomy i bezpieczny Senior”, natomiast insp. Wojciech Czapla z KWP w Lublinie omówił problematykę sprawowania nadzoru na właściwą realizacją czynności w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.

Jak wynika z badań opinii społecznej Policja jest instytucją darzoną ogromnym zaufaniem społecznym, zaś profesjonalna realizacja zadań wymaga stałego podnoszenia umiejętności i wiedzy zawodowej. Ważnym elementem procesu doskonalenia zawodowego są turnieje wiedzy zawodowej, w których obligatoryjnie uczestniczą wszyscy policjanci. Założenia tegorocznych edycji przedstawili mł. insp. Maciej Kalinowski ze Szkoły Policji w Słupsku oraz podinsp. Henryk Bartecki ze Szkoły Policji w Katowicach. 

Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz, co przyjęto już jako zasadę, omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
  • Narada służby prewencyjnej podczas zawodów policyjnych narciarzy
Powrót na górę strony