Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowującą międzynarodowy projekt

Data publikacji 19.03.2019

14 marca br. w Rydze odbyła się konferencja podsumowującą międzynarodowy projekt „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem”. Dwuletnia inicjatywa z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Programu Justice miała na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ograniczania zjawiska wtórnej wiktymizacji.

Projekt „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem”, koordynowany był przez Państwową Policję Łotwy. Za współrealizację przedmiotowego projektu, wraz z policją łotewską i litewską, w imieniu Komendy Głównej Policji, odpowiadało Biuro Prewencji, jako partner stowarzyszony.

W ciągu dwóch lat trwania projektu zorganizowano szereg spotkań eksperckich, warsztatów, seminariów oraz wizyt studyjnych. W ramach dwóch z nich, w październiku 2017 r. oraz w marcu 2019 r., partnerzy projektu mieli możliwość odwiedzić Polskę i zapoznać się z naszymi rozwiązaniami w obszarze ograniczania zjawiska wtórnej wiktymizacji. Ponadto w każdym z krajów partnerskich przygotowano kampanię informacyjną nt. pomocy dla osób doznających przemocy domowej. W Polsce kampania prowadzona będzie w dniach 15-31 marca br. na platformach internetowych.

Konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt w Rydze przewodniczył jego kierownik – Andis Rinkevics, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Głównej Państwowej Policji Łotwy.

Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy oraz Austrii, psychologa klinicznego Centrum Kryzysowo – Doradczego Skalbes – łotewskiej organizacji pozarządowej zajmującej się organizowaniem wsparcia dla ofiar bądź osób zagrożonych przemocą, szefa dywizji regionu Vidzeme służby nadzoru kuratorskiego, a także przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy, łotewskiej straży miejskiej oraz innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w walkę ze zjawiskiem wtórnej wiktymizacji.

Polską Policję reprezentowali nadkom. Andrzej Trelka – radca Wydziału Prewencji oraz podkom. Aleksandra Borucka – ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej z Biura Prewencji KGP.

Partnerzy zagraniczni wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie polskich ekspertów oraz wyrazili chęć dalszej współpracy.

 

(Biuro Prewencji KGP)

Film Spot kampanii informacyjnej dla ofiar przemocy domowej

Pobierz plik Spot kampanii informacyjnej dla ofiar przemocy domowej (format mp4 - rozmiar 7.08 MB)

Powrót na górę strony