Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa naczelników prewencji, koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego

Data publikacji 20.03.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie służbowe dotyczące "Przemocy w rodzinie". Wziął w nim udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski nadzorujący pion prewencji, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu – nadkom. Paweł Adamczak oraz funkcjonariusze nadzorujący działania Policji w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie garnizonu dolnośląskiego.

19 marca br. w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się narada służbowa poświęcona „Przemocy w rodzinie”. Rozpoczął ją Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusz Wesołowski, który przedstawił dane statystyczne dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty” na terenie Dolnego Śląska. Zaznaczył, że przemoc w rodzinie z uwagi na poważne konsekwencje fizyczne, psychiczne, społeczne, rozwojowe i wychowawcze stanowi ogromny problem społeczny. Tragedie rozgrywające się w zaciszu czterech ścian wywierają piętno na wszystkich członkach rodziny ale w sposób szczególny na dzieciach. Dlatego każda informacja o przemocy powinna być sprawdzana przez podmioty posiadające właściwe kompetencje, a jej sprawcy bezwzględnie karani.

Komendant zwrócił szczególną uwagę na rolę dzielnicowego, który działając w swoim rejonie służbowym powinien posiadać największe rozpoznanie. To do dzielnicowego można zwrócić się o pomoc lub przekazać informację dotyczącą zagrożenia.

Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” upoważnionych jest 5 podmiotów, tj. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia i Policji.

Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej prowadzenia uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorach formularzy „Niebieska Karta”, jak również w wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. We wskazanej wyżej ustawie określone zostały zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania zarówno wobec osób nią dotkniętych, jak i wobec osób ją stosujących.

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu nadkom. Paweł Adamczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych priorytetów zadań nałożonych na dzielnicowego jest ochrona rodziny jako najważniejszej komórki społecznej.

Odprawa służbowa zakończyła się wymianą dobrych praktyk realizowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Odprawa służbowa naczelników prewencji, koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego
  • Odprawa służbowa naczelników prewencji, koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego
  • Odprawa służbowa naczelników prewencji, koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego
  • Odprawa służbowa naczelników prewencji, koordynatorów procedury „Niebieskiej Karty” oraz kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego
Powrót na górę strony