Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego w erze cyfryzacji” - konferencja NBP i KWP w Szczecinie

Data publikacji 17.05.2019

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w hotelu Novotel odbyła się konferencja pn.„Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego w erze cyfryzacji”. Organizatorami byli: Narodowy Bank Polski O/Szczecin w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Zebranych przywitali i otworzyli konferencję Pani Marta Martaszek, dyrektor szczecińskiego Oddziału Okręgowego NBP i nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Prelegentami byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Rady Polityki Pieniężnej, Centrali NBP, wyższych uczelni ekonomicznych orz zachodniopomorskiej Policji. Cel konferencji to zwrócenie uwagi odbiorców na istotę bezpieczeństwa systemu finansowego i ukazanie wkładu instytucji państwowych, w tym NBP i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w utrzymanie stabilności tego systemu.

Wykłady obejmowały następujące zagadnienia:

 • Prof. Eugeniusz Gatnar – Członek Rady Polityki Pieniężnej: Polityka pieniężna w erze automatyzacji i cyfryzacji.

 • Prof. Teresa Lubińska – kierownik Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego: Wyzwania w procesie kształtowania stabilności finansów publicznych.

 • Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie: Fałszerstwa w systemie bankowym zarządzanie ryzykiem.

 • Tomasz Sadowski, Naczelnik Wydziału Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa NBP: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku – na wybranych przykładach.

 • mł. insp. Sławomir Podgórski – Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie: Zabezpieczenie konwojowania i przechowywania środków pieniężnych.

 • dr Sylwia Zielińska – specjalista zespołu informatyki śledczej wydziału dw. z cyberprzestępczością, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie:
  Cyberprzestępstwa elektroniczne zagrożenia.

Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP, ze względu na powierzone Bankowi ustawowe zadania. Na jej zachowanie w Polsce ma wpływ utrzymanie stabilności sektora bankowego, którego aktywa stanowią dwie trzecie całości systemu finansowego.

Dzięki partnerstwu z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie konferencja stworzyła możliwość poruszenia kwestii zapewniania bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w bankach w kontekście pojawiających się wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem cyfryzacji. Rosnące i zmieniające się zagrożenia w cyberprzestrzeni wskazują na potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie zabezpieczania się przed nimi. Realizacja konferencji w partnerstwie wzmacnia przekaz w zakresie praktycznych wyzwań i zagrożeń w systemie bankowym i pozwala jednocześnie na wskazanie specyfiki regionu. Wzmacnia współpracę instytucji publicznych w zakresie popularyzacji wiedzy dotyczącej bezpiecznych finansów.

 • zebrane osoby na sali konferencyjnej
 • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podczas prelekcji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podczas przemówienia
 • prelegent konferencji
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podczas prelekcji
 • goście konferencji
 • sala konferencyjna z zebranymi gośćmi
 • policjant podczas prelekcji
 • zebrani w kuluarach
Powrót na górę strony
Polska Policja