Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ofiarowali otrzymane podarunki z okazji ich święta dzieciom

Data publikacji 13.07.2019

Tra­dy­cyj­nie już, po zakoń­czo­nych obcho­dach wodzi­sław­skiego święta Poli­cji mundurowi prze­ka­zali otrzy­mane pod­czas uro­czy­sto­ści upo­minki dzie­ciom. Ilość poda­run­ków pozwo­liła, by i w tym roku obda­ro­wać nimi dwie pla­cówki. Policjanci wraz z Zastępcą Komen­danta pod­insp. Grze­go­rzem Matusz­kiem odwie­dzi­li Powia­towy Dom Dziecka w Gorzycz­kach i Zespół Pla­có­wek Szkolno – Wycho­waw­czo – Rewa­li­da­cyj­nych w Wodzi­sła­wiu Ślą­skim.

Kolejny już raz podczas obchodów Święta Policji w Wodzisławiu Śląskim goście zamiast kwiatów obdarowali mundurowych artykułami szkolnymi, zabawkami i słodyczami, które następnie policjanci przekazali dzieciom. Inicjatywa ta była pomysłem stróżów prawa i w tym roku ponownie przerosła najśmielsze oczekiwania wodzisławskich policjantów. Zaproszeni gości obdarowali mundurowych taką ilością prezentów, że mogli oni odwiedzić nie jedną, a dwie placówki wychowawcze w regionie. Były nimi Dom Dziecka w Gorzyczkach i Zespół Pla­có­wek Szkolno – Wycho­waw­czo – Rewa­li­da­cyj­nych w Wodzi­sła­wiu Ślą­skim. Spotkania z dyrektorami placówek oraz z dziećmi przebiegły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Wychowankowie domu dziecka z ciekawością odpakowywały kolejno otrzymane prezenty.

Jeszcze raz wodzisławscy stróże prawa pragną podziękować zaproszonym gościom za tak liczne i cudowne upominki, dzięki którym mogli spowodować uśmiech na wielu dziecięcych twarzach.

(KWP w Katowicach / wsz)

  • policjanci z upominkami u dzieci
  • policjanci wręczają upominki dla dzieci
  • przygotowane upominki dla dzieci
  • wspólne zdjęcie dzieci wraz policjantami, którzy przekazali upominki
  • grupa dzieci, które otrzymały upominki od policjantów
Powrót na górę strony