Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z odpadami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

W dniach 24-25 października 2019 roku w ramach międzynarodowej współpracy przedstawicieli administracji Polski i Niemiec oraz polskiej i niemieckiej Policji, policjanci z Biura Kryminalne KGP wzięli udział w warsztatach poświęconym zwalczaniu przestępczości w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Dwudniowe warsztaty odbyły się przy wsparciu Stanu Kraju Związkowego Brandenburgii w Poczdamie.

Prelekcje oraz seminaria warsztatowe obejmowały zagadnienia zwalczania transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, jak również szeroko rozumianą współpracę Policji i służb państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Ministerstwem Środowiska Brandenburgii, Administracją Senatu ds. Środowiska w Berlinie, Krajowym Urzędem Kryminalnym w Brandenburgii oraz Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Komisji Europejskiej TAIEX-EIR PEER 2 PEER.

W spotkaniu inauguracyjnym wystąpił Minister Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgii Jörg Vogelsänger wraz z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska RP Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Pawłem Ciećko.

Polską Policję reprezentowało 7 funkcjonariuszy z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą komend wojewódzkich Policji (KWP w Krakowie, KWP we Wrocławiu, KWP w Gorzowie Wlkp., KWP w Szczecinie) oraz 2 przedstawicieli Biura Kryminalnego KGP. W roli prelegentów podczas warsztatów wystąpili m.in. Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Piotr Trzciński, występując jednocześnie w roli moderatora panelu warsztatowego poświęconego transgaranicznej współpracy policyjnej, oraz nadkom. Michał Nowak Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, który scharakteryzował przestępczość przeciwko środowisku na podstawie doświadczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny paneli warsztatowych do udziału ze strony Polski zaproszono również przedstawicieli Prokuratur, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Główną ideą warsztatów było zacieśnienie współpracy przygranicznej w zakresie zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów. Warsztaty łączyły w sobie wystąpienia konferencyjne z organizacją odrębnych paneli eksperckich dedykowanych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie patologiom związanym z naruszeniem środowiska naturalnego. Do głównych celów paneli tematycznych zaliczono wypracowanie tzw. dobrych praktyk w zakresie zwalczania tego typu przestępczości w regionie przygranicznym oraz przystosowanie obu krajów do międzynarodowej koordynacji przeciwdziałania transgranicznemu przemieszczaniu nielegalnych odpadów.

W trakcie przedsięwzięcia poruszono problematykę dotyczącą zadań organów ścigania oraz instytucji wspomagających w kontekście rozporządzenia (WE)1013/2006, jak również przedstawiono krajowe przepisy w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałania nielegalnym praktykom w zakresie niewłaściwej gospodarki odpadami.

Istotnym aspektem warsztatów było wypracowanie w ramach tzw. grup roboczych wspólnych stanowisk dotyczących dalszej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej wymierzonej w środowisko naturalne, w szczególności w zakresie likwidacji przeszkód wymiany informacji, a także umożliwienie wypracowania zasad współdziałania służb polskich i niemieckich. Poddając rewizji aktualne kanały wymiany informacji pomiędzy stronami wypracowano wstępne stanowisko w przedmiotowym zakresie. Spotkanie przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń obszarze efektywności prowadzenia działań mających na celu ograniczenie przestępczości przemieszczania odpadów. Wśród wielu postulatów poprawy współpracy złożono propozycję zorganizowania w polskim obszarze przygranicznym edycji warsztatów skierowanych do funkcjonariuszy jednostek przygranicznych garnizonów Policji zaangażowanych w zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku, których położenie wymaga stałej współpracy z organami służb partnerów zagranicznych.

(Biuro Kryminalne KGP)

  • uczestnicy warsztatów i prelegent stojący przy mikrofonie
  • prelegent stojący przy mikrofonie
  • prelegent stojący przy mikrofonie i uczestnicy warsztatów przy stole
  • zdjęcie grupowe uczestników szkolenia na tle budynku
Powrót na górę strony
Polska Policja