Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie na stanowisko oficera łącznikowego w Gruzji

Data publikacji 08.11.2019

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w związku z planowanym na rok 2020 utworzeniem biura oficera łącznikowego polskiej Policji w Gruzji, przystąpiło do przeprowadzenia procedury konkursowej na wymienione stanowisko.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w związku z planowanym na rok 2020 utworzeniem biura oficera łącznikowego polskiej Policji w Gruzji, przystąpiło do przeprowadzenia procedury konkursowej na wymienione stanowisko.

Biorąc pod uwagę specyfikę współpracy policyjnej z Gruzją, kandydat do objęcia stanowiska oficera łącznikowego powinien spełniać następujące kryteria niezbędne:

 • starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów,
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie C1,
 • doświadczenie w służbie kryminalnej lub śledczej,
 • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 • wiedza w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 • bardzo dobry stan zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju,
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji,
 • znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B1.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesłać drogą służbową do dnia 25 listopada 2019 roku.

 

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować powinien trzy etapy:

 • egzamin ze znajomości języka angielskiego:
  • 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka angielskiego,
  • egzamin ustny,
  • egzamin merytoryczny: 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej (dopuszczalne jest przeprowadzenie testu
   w języku angielskim),
  • rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:
   • postawa, motywacja,
   • umiejętności interpersonalne,
   • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
   • doświadczenie służbowe,
   • wiedza merytoryczna z zakresu współpracy międzynarodowej,
   • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów. Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego,
w toku dalszej procedury, zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony