Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie współpracy międzynarodowej w ramach polsko-czeskich patroli

Data publikacji 14.11.2019

Dziś w Komendzie Głównej Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z ósemką policjantów, którzy pełnili służbę we wspólnych polsko-czeskich patrolach międzynarodowych.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym, a przy tym efektywnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych. Polska Policja jest instytucją nowoczesną pełniącą służebną rolę wobec społeczeństwa, poszukującą nowych form działania mających na celu spełnienie oczekiwań społecznych, a także zobowiązań międzynarodowych w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym czemu sprzyja otwartość granic.

Zauważalne jest, że na przestrzeni ostatnich lat znaczna liczba Polaków podjęła pracę na terenie Republiki Czeskiej gdzie również stale lub okresowo przebywa. Sytuacja ta zrodziła potrzebę nawiązania ze stroną czeską bezpośredniej współpracy skutkującą podniesieniem poziomu bezpieczeństwa.

Optymalnym wyborem okazały się sprawdzone już w praktyce, docenione przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw wspólne patrole międzynarodowe. Jak podkreślił generał Jarosław Szymczyk forma ta spotyka się ze świetnym odbiorem partnerów zagranicznych i ma ogromne znaczenie dla kontaktów międzynarodowych. Te bezpośrednie kontakty budują zupełnie inny, a zarazem bardzo profesjonalny obraz całej naszej formacji policyjnej, za co Pan Komendant serdecznie podziękował zgromadzonym, podkreślając przy tym, iż w dzisiejszych czasach nie ma możliwości skutecznego działania bez bezpośredniej współpracy międzynarodowej. Stąd rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym poprzez organizację patroli międzynarodowych, należy do priorytetowych kierunków działań polskiej Policji. Bieżący rok jest szczególnie owocny w tym zakresie, albowiem do grona tradycyjnych już policyjnych partnerów z Chorwacji, Bułgarii, Włoch czy Czech, dołączyła również policja francuska.

Współpraca międzynarodowa prowadzona przez Biuro Prewencji KGP z policją czeską, o czym wspomniał podczas spotkania Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, została nawiązana w 2018 r., gdzie we wrześniu dwójka polskich policjantów pełniła służbę w miejscowości Mlada Boleslav. Współpraca z Policją czeską możliwa jest dzięki Porozumieniu między Prezydium Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli. W myśl podpisanego w bieżącym roku kolejnego Porozumienia w okresie od 6 maja do 31 lipca br. czterech polskich policjantów pełniło służbę wraz z czeskimi policjantami w strefach przemysłowych w rejonie miejscowości Mlada Boleslav oraz Pilzno. Następnie, od 1 sierpnia do 31 października br., kolejna czwórka polskich policjantów delegowana została do pełnienia służby w miejscowości Mlada Boleslaw.

Zadania realizowane przez polskich policjantów na terenie Republiki Czeskiej były odmienne od tych realizowanych podczas sezonów wakacyjnych, albowiem w tym przypadku celem wspólnych patroli było:

 • udzielenie przez polskich policjantów pomocy przy ochronie porządku publicznego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa w strefach przemysłowych na terytorium Republiki Czeskiej należących do właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji Okręgu Środkowoczeskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji Okręgu Pilzneńskiego;
 • ułatwienie komunikacji z obywatelami polskimi;
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie charakteru postępowania z obywatelami polskimi;
 • pomaganie obywatelom polskim w skontaktowaniu się z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Republice Czeskiej.

Polscy policjanci w czasie wykonywania obowiązków służbowych podlegali służbowo i dyscyplinarnie Komendantowi Głównemu Policji, pełniąc służbę na podstawie grafiku służby sporządzonego przez właściwe organy administracyjne Policji Czeskiej. Delegowani Policjanci występowali w polskim umundurowaniu służbowym, nie byli wyposażeni w broń służbową, amunicję, środki przymusu bezpośredniego oraz dodatkowe wyposażenie. Polscy policjanci nie posiadali uprawnień władczych oraz nie wykonywali żadnych czynności służbowych zastrzeżonych wyłącznie dla funkcjonariuszy czeskich. Wspierali czeskich policjantów podczas wykonywania czynności służbowych. Służbę pełnili w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Podczas wspólnych patroli polscy policjanci uczestniczyli w interwencjach związanych z zakłócaniem porządku publicznego, kontrolowali legalność pobytu i zatrudnienia, udzielali pomocy w trakcie kontroli i zdarzeń drogowych. Udzielali polskim obywatelom pomocy w sytuacjach, w których byli pokrzywdzeni w wyniku wykroczeń lub przestępstw.

Ponadto, podczas pełnienia służby uczestniczyli w szeregu wspólnych działań z policjantami czeskimi i niemieckimi w trakcie przeprowadzania kontroli pojazdów osobowych i ciężarowych na terenach przygranicznych pomiędzy Czechami a Niemcami. Działania te miały na celu w głównej mierze ujawnianie nielegalnego przewozu imigrantów, przemytu narkotyków, jak również innych zakazanych towarów i nielegalnych substancji.

Polscy policjanci jako obserwatorzy uczestniczyli również w szkoleniach Policji Czeskiej i Niemieckiej gdzie zapoznali się z taktyką i działaniem Pododdziałów Zwartych Policji m.in. podczas zainscenizowanych zamieszek ulicznych, zamieszek pseudokibiców, uprowadzenia osoby przez terrorystę oraz działania jednostek ratunkowych udzielających pierwszej pomocy poszkodowanym. Ponadto, podczas szkoleń zapoznali się z działaniem patroli wodnych, pracą policyjnych antyterrorystów podczas odbicia łodzi zajętej przez terrorystów, a także ewakuacją osób przy użyciu śmigłowca.

Nadmienić należy, iż polscy policjanci w trakcie pobytu na terytorium Czech ściśle współpracowali w Wydziałem Konsularnym RP w Pradze, wymieniając się informacjami niezbędnymi w zakresie współpracy. A przede wszystkim udzielając informacji obywatelom polskim potrzebującym niezbędnej pomocy.

O efektywności tej współpracy świadczą podziękowania złożone na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka przez gen. bryg. Jana Švejdara Prezydenta Policji Republiki Czeskiej, który w imieniu Policji Republiki Czeskiej podziękował za uczestnictwo funkcjonariuszy polskiej Policji w zrealizowanym z powodzeniem projekcie wspólnych patroli w strefach przemysłowych Mlada Boleslav i regionu Pilzeńskiego stwierdzając, iż ich obecność była owocna nie tylko jako środek prewencyjny dla ogółu społeczeństwa, ale również w ramach przeciwdziałania różnym zdarzeniom, z którymi się spotykali podczas służby realizowanej we współpracy ze swoimi czeskimi kolegami. Wyraził również przekonanie, że współpraca policyjna pomiędzy naszymi krajami będzie się rozwijać z równym powodzeniem, a przyszłość zaowocuje innymi wspólnymi projektami.

Zarówno pierwsza, jak i druga rotacja polskich policjantów została podsumowana w Prezydium Policji Republiki Czeskiej przez I Zastępcę Prezydenta Policji brig. gen. mgr Martina Vondraseka, który podziękował polskim policjantom za wspólną służbę, wymianę doświadczeń oraz udzieloną pomoc. Ponadto, polscy policjanci biorący udział w przedsięwzięciu, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi, zostali uhonorowani Pamiątkowymi Medalami III Stopnia Dyrektora Policji Kraju Środkowoczeskiego, które zostały wręczone przez brig. gen. Vaclava Kucera Dyrektora Policji Kraju Środkowoczeskiego.

Z rąk gen. insp. Jarosława Szymczyka policjanci otrzymali listy gratulacyjne wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni.

(Biuro Prewencji KGP)

 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji wręcza policjantowi podziękowanie
 • komendant główny policji oraz wyróżnieni policjanci siedzą przy stole
 • komendant główny policji oraz wyróżnieni policjanci stoją w szeregu
Powrót na górę strony