Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – 1,5 mln naniesionych zagrożeń

Data publikacji 22.05.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się wciąż ogromną popularnością. W dniu 22 maja 2020 r. liczba naniesionych zagrożeń przekroczyła 1, 5 mln.

Aplikacja, która została opracowana przy współudziale społeczeństwa funkcjonuje nieprzerwanie od października 2016 r. Od tego czasu stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzano ponad 7 mln razy. Każdego dnia użytkownicy Mapy Zagrożeń, których liczba przekroczyła 2,2 mln, nanoszą średnio ponad 1100 różnego rodzaju dostrzeżonych w okolicy swojego miejsca zamieszkania zagrożeń. Dzieląc się w ten sposób spostrzeżeniami z Policją wpływają realnie na swój poziom bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo bliskich i sąsiadów. To współdziałanie połączone z profesjonalizmem policjantów, realizujących zadania w obszarze funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, skutkuje rozwiązaniem wielu lokalnych problemów.

Przypomnijmy jak to się zaczęło.

Opracowane w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji założenia zostały przedstawione społeczeństwu podczas konsultacji społecznych, które odbywały się w I kwartale 2016 r. Na podstawie informacji pozyskanych od obywateli, którzy w liczbie prawie 218 tysięcy uczestniczyli w blisko 12 tysiącach spotkań i konsultacji, opracowano katalog zagrożeń, które w ocenie społeczeństwa w sposób istotny wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Pewnym zaskoczeniem wówczas był fakt, że na poczucie bezpieczeństwa ludzi bardziej wpływają takie zagrożenia jak: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, przekraczanie dozwolonej prędkości czy zła organizacja ruchu drogowego niż potencjalne zagrożenie stania się ofiarą kradzieży czy pobicia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć katalog zagrożeń opierający się na potrzebach społecznych. W ten sposób mieszkańcy stali się współtwórcami aplikacji, której podstawowym celem była i jest poprawa poczucia bezpieczeństwa ludzi w miejscu ich zamieszkania, pracy czy wypoczynku. Po dwumiesięcznym okresie testowania i pozytywnym odbiorze zaproponowanego przez Policję rozwiązania na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego oraz na terenie Warszawy i jej okolic, od 5 października 2016 r., z aplikacji mogą korzystać już wszyscy mieszkańcy, bezpłatnie i anonimowo. KMZB to nie tylko sposób informowania Policji o występujących zagrożeniach, ale również platforma wymiany informacji, z wykorzystaniem której Policja informuje użytkowników o podejmowanych działaniach na rzecz eliminacji zgłoszonych i potwierdzonych uprzednio zagrożeń. Najczęściej wybieranymi przez użytkowników kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zagrożeń w tych kategoriach odnotowano ponad milion, co stanowi 70% wszystkich naniesionych zagrożeń na KMZB.

Niewątpliwie wpływ na wysoki poziom zainteresowania ma szybkie i rzeczowe podejmowanie działań przez policjantów w celu weryfikacji naniesionego przez obywatela zagrożenia, a w przypadku jego potwierdzenia zmierzających do skutecznej jego eliminacji. W okresie dotychczasowego funkcjonowania aplikacji zostało rozwiązanych wiele lokalnych problemów, takich jak: niewłaściwe parkowanie pojazdów, eliminowanie z ruchu drogowego kierujących przekraczających dozwoloną prędkość, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zatrzymywanie i pociąganie do odpowiedzialności karnej osoby handlujące środkami odurzającymi. Podkreślić także należy wagę kategorii osoba bezdomna wymagająca pomocy, dzięki której udało się wielokrotnie pomóc osobom będącym w kryzysie bezdomności.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które podlega stałej ewaluacji. Dokonywane zmiany wynikają przede wszystkim ze zgłaszanych potrzeb przez samych użytkowników i dotyczą zarówno funkcjonalności aplikacji jak i potrzeby dodania nowych kategorii zagrożeń. Dzięki sugestiom internautów Mapa Zagrożeń została wzbogacona m..in. o takie funkcjonalności jak: możliwość dodania opisu, załączenia zdjęć czy filmów, czy też możliwość korzystania z aplikacji z pomocą urządzeń mobilnych. Także katalog dostępnych do wyboru zagrożeń ulegał modyfikacji. Już w trakcie funkcjonowania KMZB dodano takie kategorie jak: wałęsające się bezpańskie psy czy też miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej. Obecnie użytkownik ma do wyboru 24 kategorie zagrożeń.

Jak bardzo KMZB jest uniwersalnym narzędziem komunikacji społeczeństwa z Policją mogliśmy się przekonać w tak trudnym dla Polaków okresie trwającej obecnie epidemii. Wykorzystując kategorię grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją mieszkańcy przekazywali informacje dotyczące nieprzestrzegania wprowadzonych zakazów, nakazów lub obostrzeń związanych z walką z epidemią COVID-19. Pozwoliło w sposób bezpieczny dla samych użytkowników przekazać ważny sygnał, na podstawie którego policjanci interweniowali w interesie zdrowia publicznego.

W dotychczasowym okreie funkcjonowania tego nowatorskiego rozwiązania, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa była również przedmiotem badań naukowych jak i też była wielokrotnie poddawana ocenie z wykorzystaniem narzędzi badania opinii publicznej. Wszystkie te działania potwierdziły zasadność wprowadzonego rozwiązania.

Należy podkreślić, że ideą działań związanych z funkcjonowaniem KMZB jest eliminacja uprzednio potwierdzonych przez Policję zagrożeń, których występowanie wskazali użytkownicy. Dopiero w takiej sytuacji można uznać, że współpraca Policji ze społeczeństwem w zakresie poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym została osiągnięta. Tylko partnerskie i odpowiedzialne traktowanie się zagwarantuje oczekiwany skutek. Dotychczasowe doświadczenie, jak i badania opinii publicznej w zakresie oceny pracy Policji, pokazują, że wzajemne zaufanie budowane latami, przynosi wymierne rezultaty w postaci wzrostu poczucia bezpieczeństwa ludzi w miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku.

W przypadku konieczności uzyskania pilnej pomocy ze strony Policji należy pamiętać, że jest ona możliwa z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony