Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Dowództwem Garnizonu Warszawa

Data publikacji 29.07.2020

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb podpisali dziś porozumienie o współpracy, którego celem jest m.in. promocja służby w Siłach Zbrojnych RP oraz Policji.

W treści parafowanego w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie dokumentu znalazły się także zapisy o wspólnym upowszechnianie patriotycznych tradycji i pogłębianie znajomości historii oręża polskiego, ceremoniału wojskowego, ceremoniału policyjnego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych RP, Policji, obronności Rzeczypospolitej Polskiej, a także DGW oraz KGP, jak również kształtowanie prestiżu i kreowanie etosu służby wojskowej oraz służby w Policji. Szczególnie istotna z punktu widzenia doboru kadrowego jest też kwestia edukacji młodzieży i rozwijanie u niej predyspozycji do pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP oraz Policji.

Porozumienie pozwoli na realizację wspólnych projektów wystawienniczych, promocyjnych i edukacyjnych w obszarze naukowym (wystawy, konferencje, seminaria naukowe, etc.), kreowanie pozytywnego wizerunku obu instytucji oraz ceremonialnego zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojskowej i policyjnej asysty honorowej, realizację programów szkoleniowych i edukacyjnych z elementami zagadnień prewencyjnych i ochronnych, stworzenie możliwości wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy Policji oraz promocji służby w Siłach Zbrojnych RP i Policji, a także prowadzenie wspólnej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej obu instytucji.

(BKS KGP, foto: PM)

  • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb podpisują porozumienie o współpracy
  • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb wymieniają się podpisanym porozumieniem o współpracy
  • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb trzymają podpisane porozumienie o współpracy
Powrót na górę strony