Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że fałszywe oskarżenie policjanta o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego jest przestępstwem?

Data publikacji 10.08.2020

Policjant jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny służbowej, która określona jest w przepisach regulujących sposób pełnienia służby. Naruszenie tych reguł stanowi przewinienie dyscyplinarne, które nie zawsze równocześnie jest przestępstwem. Jednakże fałszywe oskarżenie policjanta nawet za przewinienie dyscyplinarne, które nie jest przestępstwem (np. niewłaściwie umundurowanie, niewłaściwe przeprowadzenie czynności służbowej) jest przestępstwem ściganym z urzędu, określonym w art. 234 Kodeksu karnego. Jeżeli uważasz, że policjant zachował się nieprofesjonalnie, np. czynił osobiste uwagi podczas interwencji, odmówił przedstawienia się, wówczas możesz złożyć skargę na policjanta.

Pamiętaj: Skargi nie można złożyć telefonicznie. Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji, dokładny opis zdarzenia. Nawet jeżeli skarga zostanie złożona w innej jednostce Policji niż tam gdzie pracuje policjant, to zostanie ona przesłana do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi.

WAŻNE! Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony