Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci w Bośni i Hercegowinie

Data publikacji 30.05.2006

Trwa IV rotacja Polskiego Kontyngentu Policyjnego misji Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie – EUPM (European Union Police Mission). Do Sarajewa w połowie maja poleciało 7 polskich policjantów. Głównym celem obecnej misji jest wspieranie reform strukturalnych lokalnej policji, a także wspomaganie jej w walce z przestępczością zorganizowaną.

Po przylocie do Sarajewa (stolica BiH) w późnych godzinach wieczornych – grupę zakwaterowano w jednym z miejscowych hoteli, gdzie przedstawiciel jednostki szkoleniowej misji (Personnel/Induction Training Department) przedstawił w zarysie program obowiązkowego szkolenia wprowadzającego dla nowoprzybyłych (newcomers).

Głównym celem czterodniowego szkolenia było m.in. zapoznanie z mandatem, celami i zadaniami misji, jej strukturą organizacyjną i dowodzenia (Chain of Comand), zasadami pracy i współpracy z lokalną policją (LP: Local Police), służbą graniczną (SBS: State Border Service) oraz agencją o charakterze i uprawnieniach polskiego CBŚ zwaną SIPA (State Investigation & Protection Agency).

Policjantów zapoznano również z regulacjami prawnymi dot. funkcjonowania Policji – w tym jej zadań, uprawnień oraz zasad prowadzenia postępowań karnych (Kodeks Karny – Criminal Code; Kodeks Postępowania Karnego – Criminal Procedure Code).

Obecna misja jest kontynuacją swej poprzedniczki, która zakończyła się 31 grudnia ubiegłego roku – trzy lata od momentu powołania. W odróżnieniu od poprzedniczki, główne cele obecnej misji wynikające bezpośrednio z mandatu - pokrótce można scharakteryzować następująco:

• wspieranie lokalnej policji w walce z zorganizowaną przestępczością;
• wsparcie techniczne i organizacyjne reformy strukturalnej policji – zgodnie z pryncypiami Unii Europejskiej (Policja jako struktura podległa jednemu prawodawstwu, finansowana z budżetu państwa, obszar działania jednostek terenowych wynikający z uwarunkowań technicznych, topograficznych i administracyjnych);
• monitorowanie – poprzez inspekcje - sposobu i jakości wykonywania ustawowych zadań przez funkcjonariuszy lokalnej policji.

Po zakończeniu szkolenia policjanci zostali skierowani do jednostek macierzystych obejmując następujące stanowiska:

SARAJEWO: EUPM MHQ (Kwatera Główna Misji):
• Szef logistyki (Chief of Logistics);
• Oficer ds. zarządzania jakością (Quality Control Officer);
• Doradca ds. szkolenia (Training Advisory Manager);
• Ekspert ds. teleinformatycznego wsparcia działań policji (Information Technology Expert).

MOSTAR Regional Office (Kwatera Regionalna)
• Doradca ds. dochodzeniowo - śledczych - Dowódca zespołu (Crime Adviser – Team Leader).

TUZLA Regional Office
• Doradca ds. kadr i szkolenia oraz spraw wewnętrznych (Human Resource and Internal Control Adviser).

BRCKO SPECIAL DISTRICT
• Doradca ds. dochodzeniowo - śledczych (Crime Adviser).

Selekcji kandydatów do udziału w misji dokonano w Wydziale Rozwoju Międzynarodowej Współpracy Policji Gabinetu Komendanta Głównego Policji w drodze postępowania konkursowego. Wybrano najlepszych policjantów – posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i umiejętności oraz rzecz jasna znających język urzędowy misji (angielski). Polski Kontyngent Policyjny będzie przebywał w Bośni i Hercegowinie przez okres jednego roku. Komponent policyjny misji EUPM składa się ze 170 policjantów, w tym - 140 z krajów członkowskich Unii Europejskiej (25 państw) oraz 30 - z krajów trzecich (9 państw).

Powrót na górę strony