Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci prof. Bolesława Sprengla

26 października 2020 r. zmarł podinspektor Policji w stanie spoczynku, doktor hab. Bolesław Sprengel, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego). Był historykiem i politologiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego (kierunek historia) tegoż uniwersytetu. Miał 68 lat.

Służbie policyjnej poświęcił 24 lata swego życia. Od roku 1977  do 2001 pracował w jednostkach terenowych, w komórkach wykonawczych i koncepcyjnych, w pionach kryminalnym, prewencji i inspekcji. Był pasjonatem historii Policji. Autorem kilku cennych pozycji z tej dziedziny, między innymi książek: Nieznane karty międzywojennej Brodnicy. Policja i przestępczość w latach 1920-1939 (Toruń 1988); Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939) (Toruń 1999);  Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939 (Włocławek 2006); Posterunek ostatniej szansy. Policja Państwowa i przestępczość w Chełmży w latach 1920-1939 (Toruń 2007); Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki (Toruń 2008);  Praca operacyjna Policji (Toruń 2018); Generałowie Policji (Toruń 2019).

Opublikował również ponad sto artykułów naukowych w prasie policyjnej, wojskowej, prawnej, wydawnictwach szkół wyższych i zeszytach naukowych, Toruńskim Słowniku Biograficznym i innych. Jednak tematyka policyjna, a zwłaszcza dzieje Policji Państwowej, były najbliższe jego sercu. Dawał temu wyraz, publikując liczne artykuły i felietony w policyjnej prasie: Gazecie Policyjnej, Przeglądzie Policyjnym, Problemach Kryminalistyki, Kwartalniku Policja.

Był jednym z pomysłodawców uhonorowania komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog mianem Patrona Honorowego Pomorskiej Policji.

W pracy cenił ponad wszystko prawdę i rzetelność badań naukowych. Pozostanie dla nas niedościgłym wzorem do naśladowania. Odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu, wspaniały dydaktyk, historyk i przede wszystkim Przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

(Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)

  • profesor Bolesław Sprengel przemawia podczas Konferencji naukowej 100. Rocznica powstania PolicjiPaństwowej
  • profesor Bolesław Sprengel przemawia podczas Konferencji naukowej 100. Rocznica powstania PolicjiPaństwowej
  • uczestnicy Konferencji naukowej 100. Rocznica powstania PolicjiPaństwowej siedzą na widowni i słuchają przemówienia
  • profesor Bolesław Sprengel, doktor habilitowany Krzysztof Cebul i profesor Andrzej Misiuk siedzą przy stole prezydialnym podczas konferencji
Powrót na górę strony