Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 06.11.2020

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie? (część V)

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Z uwagi na powagę tej czynności, a także rozległość regulacji dotyczących przeprowadzania przez policjanta kontroli osobistej, postanowiliśmy opisać dla Państwa tę czynność w kilku częściach. W ostatniej części skupimy się na zażaleniu na tę czynność.

Przypomnijmy podstawę prawną: art. 15 d Ustawy o Policji.

Zażalenie na kontrolę osobistą:

Ważne: Osobie kontrolowanej przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce dokonania kontroli osobistej, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania, w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jej dokonania. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego.

Uwaga: Zażalenie można złożyć za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Policji właściwej według miejsca dokonania kontroli osobistej. Jednostka Policji niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego.

Ważne: W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości dokonania kontroli osobistej, sąd zawiadamia o tym prokuratora i kierownika jednostki organizacyjnej Policji nadrzędnej nad jednostką organizacyjną Policji, w której pełni służbę policjant, który dokonał kontroli osobistej.

Uwaga: W przypadku gdy w toku kontroli osobistej nie znaleziono broni lub przedmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji, lub w przypadku gdy osoba kontrolowana nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z kontroli, kontrolę osobistą dokumentuje się w dokumentacji służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę jej dokonania, dane osób w niej uczestniczących oraz rodzaj i wynik czynności, a także informację o pouczeniu osoby kontrolowanej, o prawie do złożenia zażalenia.

Pamiętaj: W przypadku gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, policjant, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje czynności ochronne, a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone przed dostępem osób postronnych oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo.

Warto wiedzieć: informacje o kontroli osobistej można także znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony