Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa nowoczesnego systemu łączności lubuskiej policji

Data publikacji 31.05.2006

Budowa nowoczesnego systemu łączności policji lubuskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim trwają prace nad realizacją  projektu pt. "Zwiększenie efektywności przekazu informacji i współdziałania lubuskiej policji ze służbami ratowniczymi w wymiarze transgranicznym" mającego na celu budowę nowoczesnego systemu łączności radiowo-telefonicznej. Biorąc pod uwagę podstawowy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa lubuskiego i terenów przygranicznych, koniecznością staje się stworzenie możliwości koordynacji działań i szybkiego przekazu informacji pomiędzy poszczególnymi służbami polskimi, a także niemieckimi.

W 2004 roku Komenda Wojewódzka Policji rozpoczęła starania zmierzające do unowocześnienia systemu łączności radiowej lubuskiej policji, funkcjonującego obecnie na obszarze województwa, określając jednocześnie nową długoterminową strategię, zakładającą budowę nowoczesnego systemu łączności radiowej, umożliwiającego współdziałanie Policji z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo. Strategia ta zakłada:

• poprawę bezpieczeństwa publicznego i wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez koordynację działań w ściganiu przestępczości,

• zwiększenie skuteczności współdziałania Policji z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo, a w szczególności z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, służbami medycznymi, Strażą Graniczną oraz wojskiem,

• pomoc transgraniczną poprzez możliwość szybkiego uzgadniania wspólnych działań oraz łączenie sił w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi w wymiarze międzynarodowym,

• usprawnienie prewencyjnej ochrony przed katastrofami w celu ograniczenia szkodliwych skutków dla środowiska jak również strat gospodarczych w regionie przygranicznym.

Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności radiowo-telefonicznej, uwzględniającego współdziałanie z pozostałymi służbami, stało się możliwe dzięki zbudowaniu przez lubuską Policję w 2005 roku nowoczesnego systemu teleinformatycznego LUBWAN, współfinansowanego z funduszu PHARE CBC2002, opartego na cyfrowej sieci transmisji danych i łączności telefonicznej pomiędzy jednostkami Policji, obejmującej swoim zasięgiem obszar całego województwa. Po tym sukcesie postanowiliśmy pozyskać kolejne środki unijne pochodzące z tzw. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREGIIIA(*) przeznaczone na unowocześnienie i rozbudowę systemu łączności radiowej. Złożony w marcu 2005 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego projekt, został pozytywnie oceniony przez polsko‑niemiecki komitet sterujący. Nowy, wielomilionowy projekt zakłada pełną integrację, obecnie dwóch oddzielnych systemów policyjnej łączności przewodowej i radiowej, a także dzięki wykorzystaniu możliwości sieci Internet, utworzenie wirtualnego systemu łączności i komunikacji z Policją niemiecką.

Projektowany system łączności radiowej zintegruje istniejące lokalne systemy teleinformatyczne ze wszystkimi sieciami radiowymi, umożliwiając konsolidację większości spotykanych środków łączności. Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnego systemu dyspozytorskiego bazującego na cyfrowych centralach radiokomunikacyjnych, umożliwiając jednocześnie współdziałanie radiowe z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny, bezpieczeństwo oraz ratownictwo. Takie rozwiązanie usprawni dotychczasowy system łączności, a ponadto zwiększy szybkość komunikowania się służb Policji oraz innych służb na obszarze działania poszczególnych jednostek organizacyjnych jak również w obrębie całego województwa.

Niezależnie od wdrożenia systemu łączności radiowej, w ramach projektu zostanie utworzony także międzynarodowy system łączności policji określany jako Wirtualny Posterunek Transgraniczny, który usprawni i wzmocni obecną współpracę policji polskiej i niemieckiej. Zaprojektowany system jest rozwiązaniem pionierskim w skali Europy, umożliwiającym współpracę w czasie rzeczywistym jednostek policji polskiej i niemieckiej, jednocześnie wzdłuż całej granicy. Rozwiązanie polega na wykorzystaniu standardów i technologii teleinformatycznych, a także jako medium - sieci Internet, do realizacji zadań związanych z koordynacją działań policyjnych, wymianą informacji oraz bieżącą współpracą. Komunikacja pomiędzy jednostkami będzie odbywać się poprzez przesył i wymianę danych policyjnych w formie elektronicznej, a także poprzez przesył głosu z wykorzystaniem systemu telefonii internetowej, integrując jednocześnie istniejący cyfrowy system telefoniczny policji z siecią Internet.

Przedstawiony wyżej projekt unowocześnia i rozwija infrastrukturę telekomunikacyjną lubuskiej Policji i innych służb działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie regionu lubuskiego i Brandenburgii. Umożliwi on wczesne alarmowanie i szybkie koordynowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych, co doprowadzi do ograniczenia obszaru występowania zagrożenia i zmniejszenia rozmiaru strat na terenie województwa i sąsiadujących z nim landów niemieckich.

Obecnie trwają prace mające na celu wybór Wykonawcy projektu, którego szczegóły zostały opisane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - Dział Zamówienia (www.lubuska.policja.gov.pl). Uruchomienie opisanego systemu łączności przewidziane jest na drugą połowę 2007 r.

* Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia CCI: 2000 CB 16 0 PC 005.

Powrót na górę strony