Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie dla dobra środowiska

Data publikacji 31.08.2021

Dzisiaj Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał z p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Markiem Chibowskim Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Komenda Główna Policji współdziałając z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2021 roku przygotowała wspólny projekt Porozumienia regulujący zakres współpracy i wymiany informacji z GIOŚ w szczególności odnoszący się do współdziałania z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej utworzonym w GIOŚ.

Do najważniejszych obszarów w zakresie wzajemnej współpracy należą zwalczanie przestępczości środowiskowej poprzez wzajemną wymianę informacji w toku prowadzonych własnych działań wykrywczych, organizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć angażujących obok Policji i GIOŚ także inne służby i instytucje w przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej. Porozumienie przewiduje także organizowanie szkoleń i multidyscyplinarnych warsztatów dla koordynatorów krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za koordynację działań a także zwalczanie wykroczeń w obszarze ochrony środowiska oraz działania prewencyjno – kontrolne czy współdziałanie w zakresie koordynacji wykonywania priorytetów Europolu oraz Interpolu z tego obszaru.

Intensyfikacja działań Policji w  zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego została ujęta jako jedno z zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2021 - 2023  pn. „Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości w tym cyberprzestępczości”. Do najważniejszych obszarów zagrożenia degradacją środowiska  naturalnego zaliczono  nieprawidłowe gospodarowanie odpadami  oraz nielegalny międzynarodowy transport odpadów, z których odpady określone  jako niebezpieczne stanowią  wysokie zagrożenie  dla zdrowia i życia  ludzi. Powyższy priorytet jest  tożsamy z celami i zadaniami  przypisanymi nowo utworzonemu Departamentowi Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ.

Policja podejmuje szereg inicjatyw przeciwdziałających przestępstwom występującym zarówno w sferze ogólnego dobra prawem chronionym jakim jest naturalne środowisko fauny i flory, jak też przestępstwom i wykroczeniom popełnianym w szarej strefie gospodarowania odpadami i gospodarowania naturalnymi zasobami.

Oprócz działań o charakterze profilaktycznym w postaci organizowania szkoleń, uczestniczenia w wydarzeniach naukowych poświęconych tematyce ochrony przyrody, działania Policji skupiają się na przedsięwzięciach z zakresu międzynarodowej współpracy operacyjnej.  W ramach współpracy z krajami państw UE oraz organizacjami policyjnymi (Europol i Interpol) Policja każdego roku koordynuje operacje międzynarodowe wymierzone w zwalczanie przestępczości środowiskowej, w których oprócz Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej uczestniczy Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Z uwagi na utworzenie w 2021 roku Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, który został wyposażony w uprawnienia do ścigania przestępstw godzących w szeroko rozumiane środowisko naturalne, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stał się dla Policji naturalnym partnerem w procesie zwalczania przestępczości środowiskowej czyniąc tym samym wysoce zasadnym  uregulowanie zasad współpracy w postaci porozumienia.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie KGP w Warszawie wzięli udział szef Policji gen. Insp. Jarosław Szymczyk zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, dyrektora Biura Kryminalnego Policji KGP insp. Grzegorz Napiórkowski, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotr Owsiewski oraz przedstawiciele GIOŚ.

(BK KGP/BKS KGP, zdj. Andrzej Chyliński)

  • Podpisanie porozumienia KGP z GIOŚ, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba wita dyrektorów KGP
  • 2. podpisanie porozumienia KGP z GIOŚ, gen. insp. Jarosław Szymczyk, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski i sekretarz stanu w MKiŚ Jacek Ozdoba
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski podpisują porozumienie
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski wymieniają się podpisanymi porozumieniami
  • podpisanie porozumienia
  • Wymiana podpisanego porozumienia
  • Komendant Główny Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski, sekretarz stanu w MKiŚ Jacek Ozdoba stoją za stołem pod napisem komenda Główna Polcji
  • Uczestnicy spotkania rozmawiają siedząc przy stole
Powrót na górę strony