Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia za nieprawidłowości i upadek SKOK-u

Data publikacji 05.10.2021

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli 5-letnie śledztwo w sprawie szeregu nieprawidłowości, które wystąpiły w jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na Śląsku, a które miały istotny wpływ na jej upadłość w 2016 roku. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oskarżyć prezesa zarządu i dwóch wiceprezesów instytucji finansowej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie oskarżonych o wartości ponad pół miliona złotych.

Śledztwo w sprawie występujących w latach 2011-2014 nieprawidłowości w jednym ze śląskich SKOK-ów zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kontrolerzy KNF-u w listopadzie i grudniu 2014 roku przeprowadzili skrupulatną kontrolę w wymienionej instytucji finansowej. W wyniku kontroli ujawniono między innymi: złą jakość całego portfela pożyczkowo-kredytowego, nieewidencjonowanie na kontach pozabilansowych warunkowych zobowiązań o charakterze finansowym, nieprawidłową wycenę oraz wysokość utworzonych odpisów aktualizacyjnych wartość pożyczek/kredytów, jak i zawyżanie wartości skryptów dłużnych i sprzedawanych wierzytelności.

Decyzją KNF-u w październiku 2015 roku w SKOK-u ustanowiono zarządcę komisarycznego. We wrześniu 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowił ogłosić jego upadłość, na którą istotny wpływ miały ujawnione nieprawidłowości.

Zgłoszeniem KNF-u zajęli się śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W toku postępowania przygotowawczego policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt segregatorów dokumentacji. Część materiału dowodowego zabezpieczono podczas realizacji na terenie Warszawy i Sopotu. Analizę zabezpieczonej dokumentacji przeprowadził biegły sądowy z zakresu finansów i ekonomii. Stróże prawa przesłuchali szereg osób, w tym pracowników SKOK-u oraz prześledzili akta sądowe dotyczące upadłości instytucji finansowej.

Uzyskana opinia biegłego sądowego jednoznacznie wskazała, że prezes zarządu nadużył udzielonych mu uprawnień z racji pełnionych funkcji i sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej na szkodę SKOK-u poprzez prowadzenie akcji kredytowej do bardzo ryzykownej grupy klientów, którzy nie otrzymaliby ich w bankach komercyjnych. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa nadużycia udzielonych mu uprawnień, co sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (art. 296 par. 1a k.k.).

Ponadto materiał dowodowy jednoznacznie wskazał, że zarówno prezes zarządu, jak i dwaj wiceprezesi nie dopełnili ciążących na nich obowiązków z racji pełnionych funkcji i poprzez zawarcie niekorzystnej umowy sprzedaży portfela wierzytelności z niekompetentnym podmiotem wyrządzili szkodę majątkową o wielkich rozmiarach SKOK-owi, która wynosiła nie mniej niż 5 mln złotych. W następstwie miało to istotny wpływ na ogłoszenie upadłości instytucji finansowej. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty nadużycia udzielnych uprawnień, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (art. 296 par. 1 i 3 k.k.). Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Na poczet przyszłych kar policjanci ujawnili i zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości 595 tys. złotych w postaci gruntów, nieruchomości, oszczędności i mienia ruchomego.

(KWP  Katowicach / mw)

Powrót na górę strony