Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca międzyinstytucjonalna

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie wraz z uroczystą zbiórką poświęcone współpracy międzynarodowej w ramach polsko-chorwackich patroli oraz współpracy międzyinstytucjonalnej polskiej Policji z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Priorytetem polskiej Policji jest rozwijanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną – są organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe, stąd też w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor.

Pionierskie w tym zakresie działania zapoczątkowane zostały już w 2010 r. i dotyczyły polsko-chorwackich patroli na słonecznym wybrzeżu Adriatyku, w których uczestniczyła dwójka polskich policjantów przez okres dwóch tygodni. Od tego też czasu współpraca ta jest nie tylko kontynuowana, ale i rozwijana. W bieżącym roku działania prowadzone były pn. „Bezpieczne miejsce turystyczne” i uczestniczyła w nich ósemka polskich policjantów przez okres dwóch wakacyjnych miesięcy. W ramach implementacji tego projektu strona chorwacka oczekiwała udziału w przedsięwzięciu 22 zagranicznych przedstawicielstw policyjnych.

Dotychczas w ramach współpracy polska Policja oddelegowała do pełnienia służby na terytorium Republiki Chorwacji 62 policjantów. O potrzebie realizacji przedsięwzięcia świadczyć może fakt, iż Chorwację w bieżącym roku odwiedziło, jak się szacuje ponad 1,3 miliona naszych rodaków.

Wspólne działania prowadzone są w oparciu o podpisany Protokół pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji.

Zauważyć zatem należy, iż stroną porozumienia nie jest Ambasada RP w Zagrzebiu, niemniej jednak cele i zadania personelu dyplomatycznego i delegowanych policjantów są zbieżne. Naturalnym było więc nawiązanie w ramach przedsięwzięcia bliskiej współpracy z tą placówką dyplomatyczną. Współpraca ta rozwijała się w ciągu kilkunastu lat w sposób naturalny i może stanowić modelowy przykład współpracy międzyinstytucjonalnej.

Od 2017 r., a więc od początku realizacji zadań w Ambasadzie RP w Zagrzebiu, bezpośrednią współpracę z Biurem Prewencji KGP, jak i pełniącymi służbę w Chorwacji policjantami utrzymuje Pani Dagmara Luković, I Radca i Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego i stąd jej dzisiejsza obecność na spotkaniu.

Już zwyczajem stało się, iż Pani Konsul corocznie odwiedza wszystkich policjantów w miejscu pełnienia przez nich służby. Spotkanie ma charakter nieformalny, podczas którego dochodzi do faktycznego, bezpośredniego zapoznania i omówienia specyfiki realizacji zadań, w tym możliwych do wystąpienia z udziałem Polaków incydentów. Kierowani do służby policjanci każdorazowo wyposażani są w służbowe telefony komórkowe, których numery przekazywane są personelowi ambasady i odwrotnie. Kontakt utrzymywany jest całodobowo i wielokrotnie odbywał się również w godzinach nocnych.

Pani Dagmara Luković swoją działalnością, wykraczającą poza zakres jej obowiązków, przyczyniła się w znaczący sposób do rozwoju współpracy polskiej Policji z Policją Republiki Chorwacji. Jest to współpraca bezpośrednia, często wykraczająca poza zakres obowiązków konsularnych. Pani Konsul we wzorowy sposób udzielała wszelkiej pomocy policjantom zaangażowanym w przedmiotowe działania i nie tylko, albowiem udzielała wsparcia w trakcie konwojów międzynarodowych i innych działań podejmowanych przez polską Policję.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Konsul polska Policja od lat jest wysoko oceniana jako partner chorwackich służb policyjnych, zarówno przez władze Chorwacji, jak również polskie MSZ i MSWiA.

W dowód uznania za zasługi dla Policji, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Pani Konsul Dagmarze Lukovič Złoty Medal za Zasługi dla Policji. Medal ten został jej wręczony podczas dzisiejszego spotkania.

Pani Konsul, dziękując za tak ogromne wyróżnienie, podkreśliła, iż odbiera je jako wyróżnienie nie tyle swojej osoby, ile wszystkich pracowników konsulatu, ponieważ na efekt końcowy pracuje cały zespół. Jak podkreśliła, miała duże szczęście i przyjemność współpracować z tak profesjonalnie przygotowanymi policjantami, którzy wykazywali ogromne zaangażowanie.

Bez wątpienia istotnym efektem pełnienia służby w Chorwacji przez polskich policjantów, co zauważyła Pani Konsul, jak również generał Kuster, jest podniesienie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo. Personel placówki podkreśla profesjonalne reprezentowanie polskiej Policji, dobre wyszkolenie policjantów, ich odpowiedzialność i skuteczność działania oraz bardzo dobre, funkcjonalne umundurowanie, wyposażenie do służby, dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych.

Obie strony spotkania jednogłośnie oświadczyły, iż życzyłyby sobie dalszej tak owocnej współpracy zapewniającej bezpieczeństwo naszym rodakom, którzy już wręcz oczekują obecności polskich policjantów w sezonie wakacyjnym na słonecznym wybrzeżu Adriatyku.

((Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony