Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oficer łącznikowy słowackiej Policji zakończył służbę

Data publikacji 21.05.2008

Komendant główny Policji, wraz z przedstawicielami biura międzynarodowej współpracy Policji pożegnał wczoraj oficera łącznikowego słowackiej Policji płk. Milana Dostalka. Płk Milan Dostalek od 2004 roku ściśle współpracował z polską Policją na wielu płaszczyznach. Policjant został uhonorowany pamiątkowym upominkiem.

Płk. Milan Dostalek brał aktywny udział w pracach zespołu ekspertów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej powołanego w związku wdrażaniem dorobku prawnego Schengen. Współtworzył wiele aktów prawnych regulujących współpracę policyjną obu państw, w tym szczególnie polsko-słowackiej umowy o współdziałaniu w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych. Ponadto, dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu oraz bardzo dobrej znajomości języka polskiego uczestniczył niejednokrotnie w procesie wymiany informacji operacyjnych i pozaoperacyjnych między Policją polską i słowacką.

W trakcie spotkania komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk podziękował płk Milanowi Dostalkowi za aktywność i wkład w rozwój polsko-słowackiej współpracy policyjnej i wręczył pamiątkowy upominek. Wyraził jednocześnie nadzieję, iż jego następca pogłębi dotychczasową współpracę w zakresie zwalczania wszelkich form przestępczości.
Powrót na górę strony