Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wideokonferencja otwierająca projekt „Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania

Data publikacji 17.12.2021

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się wideokonferencja, która otwiera projekt pod nazwą „Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”. W webinarium uczestniczyło prawie 150 osób, w tym zagraniczni prelegenci z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Spotkanie otworzył nadinsp Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, który przywitał wszystkich uczestników webinarium, polskich jak i zagranicznych partnerów projektu. Następnie głos zabrała Magdalena Zdrojewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA oraz Pan Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski.

Główni partnerzy  projektu  reprezentowani przez  insp. Mariusza Bużdygana - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Jarosława Pasterskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. oraz prof. dr hab. Barbarę Janusz - Pohl z Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM w Poznaniu - podziękowali za zaproszenie na to wydarzenie, jak i zobowiązali się do aktywnego uczestnictwa w realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie współpracy organów ścigania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz  zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl.
Nadrzędną wartością projektu będzie zatem wymiana doświadczeń służb i podmiotów, w celu wypracowania wspólnych procedur przeciwdziałania handlowi ludźmi, migracji i przemocy ze względu na płeć, analiza systemów postępowań karnych państw partnerów projektu oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie.
Będzie to możliwe do  osiągnięcia poprzez szkolenia, konferencje i warsztaty oraz dostęp do nowych technologii niezbędnych do zwiększenia skuteczności monitorowania i  kontroli szlaków i miejsc wysokiego ryzyka.
Zagadnienia powyższe omówili; mł. insp. Przemysław Domagała - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dr Marek Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz mgr Ewa Maślana - Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie

Migracja i azyl to zjawiska wielowątkowe i wzajemnie przenikające się. Podczas procesu przygotowania projektu okazało się, że  te zjawiska tak szybko pojawiły się w Polsce i  stały się bardzo aktualne.
Polska jest przede wszystkim krajem tranzytowym nielegalnej migracji w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji stanowi istotny element zarządzania migracjami na poziomie krajowym oraz stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej.
Nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym procesom migracyjnym jest handel ludźmi. Obecnie Polska jest krajem pochodzenia ofiar tego procederu, krajem tranzytowy oraz krajem docelowym (głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji).

Uwzględniając fakt złożonego i wielowątkowego mechanizmu przestępstwa handlu ludźmi, wielości form wykorzystania oraz stosowania Internetu jako kanału werbunkowego, niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie procederu.
Informowanie o zagrożeniach oraz przedstawianie zasad działania przestępców stanowi wiedzę, umożliwiającą skuteczną obronę przed niebezpieczeństwem.
Z procederem handlu ludźmi oraz nielegalną lub przymusową migracją, związane jest zjawisko przemocy ze względu na płeć. Problem ten dotyka głównie kobiety i dziewczęta. Może przybierać różne formy: przymusowe małżeństwa, zmuszanie do prostytucji, przemoc psychiczną i fizyczną.
Te i bardziej szczegółowe zagadnienia omówili kolejni zaproszeni goście: mł. insp. Mariusz Kuras Naczelnik WK KWP we Wrocławiu, podkom. Daniel Groblica - Naczelnik WK KWP w Gorzowie Wlkp. oraz mgr Arkadiusz Popiół  - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Problematykę właściwej identyfikacji ofiar handlu ludźmi wyjaśniła kom.  Ewa Rogińska- Gajda - Ekspert Wydziału dw z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP. Tematyką związaną z dokumentami wydawanymi migrantom zajął się insp. Sławomir Cisowski - Naczelnik Wydziału doskonalenia Zawodowego KSP. Kmdr.ppor. SG Robert Mroczek- Kierownik Sekcji Postępowań Karnych Wydziału Operacyjno Śledczego Morskiego Oddziału SG przedstawił problematykę handlu ludźmi w doświadczenia Straży Granicznej.

V i ostatni blok wideokonferencji poświęcony  był omówieniu współdziałania na poziomie międzynarodowym w zakresie zwalczania transgranicznych przestępstw. Prelegentami byli zaproszeni goście; ppłk Vasilij Franchuk z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych oraz David Magnus z National Crime Agency, Dan Crumbley z West Yorkshire Police, Michael Dempsey - Metropolitan Police Service.

Reasumując, istotą projektu jest jak najlepsze przygotowanie funkcjonariuszy do skutecznego przeciwdziałania wymienionym wcześniej zjawiskom. Nielegalna migracja niesie za sobą wiele zagrożeń, a zadaniem służb jest profesjonalne działanie w sytuacji ich wystąpienia.

Zatem lista instytucji i organizacji, zarówno z Polski , jak i z innych krajów zaangażowanych w realizację projektu jest naprawdę imponująca. Podsumowując,  są to:

 • Komendy wojewódzkie Policji we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim,
 • Komenda Główna oraz Komenda Stołeczna Policji,
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,
 • Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Stowarzyszenie DA DU, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - La Strada,  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zagraniczni partnerzy:

 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych z Ukrainy,
 • West Yorkshire Police z Wielkiej Brytanii,
 • z Chorwacji Komenda Stołeczna Policji w Zagrzebiu,
 • z Macedonii Komenda Wojewódzka Policji w Bitoli oraz z Niemiec Prezydium Policji Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

Doskonałym podsumowaniem całości projektu będzie monografia, która została objęta patronatem naukowym przez panią profesor Barbarę Janusz - Pohl z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(KWP w Szczecinie / sc )

Powrót na górę strony