Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca 2021 rok

Z uwagi na sytuację pandemiczną odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika drugi rok z rzędu odbyła się w formule zdalnej. Podczas odprawy podsumowano najważniejsze obszary działania Policji w 2021 roku, przedstawiono realizację II programu modernizacji służb podległych MSWiA w latach 2017 – 2020, a także przedstawiono założenia kolejnego III programu modernizacji służb na kolejne lata.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podsumował priorytety i efekty ich realizacji. Pierwszym z nich, który stanowi absolutną podstawę funkcjonowania Policji - jak podkreślił szef Policji - jest społeczna ocena Policji i poczucie bezpieczeństwa Polaków na podstawie badań zrealizowanych w maju i we wrześniu 2021 roku przez CBOS. Szef Policji podziękował, że te wskaźniki tak wyglądają pomimo niezwykle trudnej sytuacji, bo 61 procent badanych dobrze ocenia pracę Policji i aż 95 procent Polek i Polaków czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania, przy zaledwie 4 procentowej przeciwnej odpowiedzi. To jest tendencja, która pomimo pandemii i różnych innych uwarunkowań ostatnich miesięcy, utrzymuje się stale na bardzo wysokim poziomie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne badanie, które będzie organizowane przez CBOS w marcu – powiedział.

Kolejne niezwykle istotne zadanie, które Policja stawia sobie od wielu lat, to uzupełnienie stanu etatowego polskiej Policji. Polska Policja zamknęła ten rok z rekordowym stanem zatrudnienia funkcjonariuszy polskiej Policji, bo po raz pierwszy od kilkunastu lat jest to ponad 100 tys. funkcjonariuszy, Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w polskiej Policji służy obecnie 100 535 policjantów. To najlepszy wynik od kilkunastu lat, a liczba przyjęć do Policji w 2021 roku była wyższa o 2 631 niż odejść. To świadczy m.in. o tym, że służba w Policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a pion doboru właściwie wywiązuje się z nałożonych zadań. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022 – 2025 liczba etatów w Policji zwiększy się do niemal 110000.

Kolejną stale monitorowaną kwestią jest czas reakcji Policji na zdarzenie, czyli efekty pracy polskich policjantów. Każdego dnia do służby patrolowej i obchodowej w 2021 roku średnio wyszło ponad 15 tysięcy policjantów prewencji i ponad 4 tys. funkcjonariuszy ruchu drogowego, przeprowadzonych zostało blisko 18 tysięcy interwencji dziennie, co daje 6,5 mln interwencji w skali roku. Dziennie zatrzymano ponad 570 osób na gorącym uczynku przestępstwa, ponad 800 osób poszukiwanych, każdego dnia wykryto ponad 2 tysiące przestępstw, ujawniono blisko 25 tysięcy wykroczeń, zrealizowano 360 konwojów. - Myślę że to robi wrażenie i pokazuje skalę zaangażowania policjantów w codzienną służbę - powiedział szef Policji. Jak podkreślił Komendant Główny Policji założyliśmy, że czas reakcji na zdarzenie powinien wynosić 11 minut. W 2020 roku zeszliśmy znacząco poniżej tego wskaźnika, a w 2021 roku czas interwencji pilnej wynosi średnio 9 minut w skali kraju.

Dalej poruszona została kwestia popularności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest cały czas bardzo intensywnie wykorzystywana przez obywateli naszego kraju. Na koniec 2021 roku odnotowano blisko 3 mln jej użytkowników, przy liczbie odsłon ponad 9 mln. Zgłoszono ponad 2 mln zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje cały czas i dzięki temu narzędziu, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy.

Komendant Główny Policji dodał, że na rok 2022 zaplanowano otwarcie kolejnych 57 posterunków Policji, co jeszcze bardziej zbliża nas do lokalnych społeczności.

Komendant Główny Policji przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - jeden z priorytetów policyjnej pracy. Szef Policji wyraził słowa uznania dla policjantów ruchu drogowego i podkreślił ich niekwestionowany wkład w bezpieczeństwo na drogach. Jak powiedział, bardzo cieszy spadek liczby wypadków drogowych na przestrzeni ostatnich 10 lat, bo odnotowano ich o ponad 15 tysięcy mniej. W ubiegłym roku zanotowano również znaczący spadek liczby ofiar wypadków, co daje ponad 1300 ofiar śmiertelnych na drogach mniej niż w 2012 roku. Podobną tendencję obserwuje się również jeśli chodzi o ranne osoby na polskich drogach. - Wierzę głęboko w to, że zmiany w przepisach, które zostały wprowadzone, przyczynią się do tego, że w kolejnym roku będziemy mogli przedstawiać jeszcze bardziej optymistyczne dane - powiedział szef Policji. 

Podsumowana została również sytuacja na polsko - białoruskiej granicy. Od początku działań do 18 stycznia br. na terenie Polski policjanci ujawnili ponad 6 tys. nielegalnych imigrantów, którzy zostali przekazani Straży Granicznej. Podczas obowiązywania stanu wyjątkowego wylegitymowano ponad 226 tys. osób, za wykroczenia zatrzymano 36 osób, za przestępstwa zatrzymano 405 osób, skontrolowano prawie 3 mln pojazdów. Na terenie Polski w związku z działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie nielegalnej imigracji zatrzymano obywateli pochodzących z Niemiec, Ukrainy, Polski i Gruzji, 292 kierowców przewożących osoby nielegalnie przebywające na terenie RP oraz 25 towarzyszących im pasażerów.

Na terenach objętych stanem wyjątkowym do działań zaangażowano ponad 166 tys.policjantów (na zasadzie wielokrotności), z czego ponad 97 tys. policjantów skierowano bezpośrednio w rejon przygraniczny, ponad 69 tys. skierowano na punkty kontrolne. Niestety w momencie, gdy doszło do eskalacji działań, 12 policjantów zostało rannych. 

Policjanci pionu kryminalnego wszczęli 199 postępowań przygotowawczych z art. 264 par. 3 kk oraz 264a par. 1 kk, 75 osób zatrzymanych przez Policję zostało tymczasowo aresztowanych.

Szczególny ukłon i wyrazy podziękowania przekazał Generał Szymczyk komendantom wojewódzkim Policji, zwłaszcza z Białegostoku i z Lublina, CPKP BOA i dyrekcji Głównego Sztabu Policji za koordynację, ogromne zaangażowanie we wsparcie straży granicznej, z którą tak samo jak i z wojskiem współpraca układa się doskonale. Komendant podkreślił, że wkład polskich służb w zatrzymanie naporu na naszą granicę jest niekwestionowany.

Drugim obszarem, który przynosi wiele dodatkowych zadań Policji, jest Covid-19, który pokazuje ogrom zaangażowania formacji w walkę z pandemią. Od początku działań do 23 stycznia br. łącznie w zakresie kontroli przemieszczania się osób, nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania twarzy, gromadzenia się osób, przemieszczania się w transporcie zbiorowym policjanci podjęli już ponad 2 mln 100 tys. interwencji i sprawdzili ponad 117 mln razy osoby objęte kwarantanną. W 177 konwojach szczepionek z granicy oraz lotniska i 116 konwojach do hurtowni farmaceutycznych zaangażowanych zostało blisko 1600 policjantów. 

W 2021 roku do zabezpieczenia ponad 2600 imprez masowych zaangażowanych zostało ponad 150 tysięcy funkcjonariuszy (na zasadzie wielokrotności). Podczas tych zabezpieczeń żadna z osób nie odniosła obrażeń co pokazuje jak profesjonalnie podejmowane były działania. Odnotowano natomiast wzrost liczby zgromadzeń publicznych o 11% w stosunku do 2020 r.

Komendant Główny Policji omówił też stan bezpieczeństwa. W najważniejszych kategoriach przestępstw wszczętych obserwuje się tendencję spadkową i następujący systematycznie od 2016 roku wzrost wykrywalności utrzymujący się w ostatnich latach na poziomie przekraczającym 65%.

W kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli odnotowano mniej przestępstw. 

Jeśli chodzi o przestępczość samochodową odnotowano spadek przestępstw w stosunku do roku 2020, jednak nieznaczny, który nie jest wystarczający pomimo dobrych trendów i będzie to jeden z priorytetów w roku 2022.

Zarówno w kategorii bójek i pobić, jak i kradzieży z włamaniem odnotowano spadek ilości tych zdarzeń, a ich poziom wykrycia systematycznie rośnie. Taka sama sytuacja przedstawia się w kategorii rozbojów, których jest mniej, a poziom wykrywalności wynosi blisko 85%. 

Jak przypomniał i zaznaczył szef Policji nadal sprawą priorytetową, a nie wykrytą, pozostaje podpalenie punktu szczepień w Zamościu. I tutaj cały czas Policja prowadzi intensywne działania. 

W kategorii uszczerbku na zdrowiu poziom wykrywalności w 2021 roku wyniósł 90%. 

W kategorii zabójstw ilościowo nie są to wielkie liczby w skali kraju w ciągu roku, jednak niestety ta tendencja od 2020 roku jest zwyżkowa. Tutaj Pan Komendant przypomniał o trzech niewykrytych sprawach, które są traktowane priorytetowo: sprawa Jacka Jaworka poszukiwanego za zabójstwo na terenie Śląska, brutalne zabójstwo kobiety, do którego doszło w Łodzi i zabójstwo zakonnika na terenie Mazowsza.

Jak podkreślił Generał Szymczyk, Policja jest dużo bardziej skuteczna w zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2021 roku w zakończonych postępowaniach odnotowano rekord, gdyż policjanci zabezpieczyli blisko 1 400 000 000 zł pochodzących z przestępstwa.

Kolejny rekord to ponad 17 ton zabezpieczonych narkotyków, w tym przez policjantów CBŚP i przez funkcjonariuszy ze struktur narkotykowych poszczególnych komend.

Dalej Pan Generał przedstawił wyniki pracy Biura Spraw Wewnętrznych Policji, a także komórek do walki z cyberprzestępczością. Te ostatnie oprócz podstawowych zadań zapobiegły wielu próbom samobójczym. W zeszłym roku 937 osób zostało uratowanych dzięki reakcji funkcjonariuszy z tej komórki.

Komendant Główny Policji podkreślił również działania kierownictwa MSWiA na rzecz poprawy sytuacji finansowej policjantów i pracowników cywilnych Policji. Przypomniał, że na przestrzeni lat 2016 – 2021 wzrosły wynagrodzenia i tak dla pracowników to średnio 1280 zł podwyżki co daje 46%, a jeśli chodzi o uposażenia funkcjonariuszy to wzrosły one średnio o 1780 zł, co stanowi ponad 40% podwyżki.

Następnym omawianym punktem były zmiany w przepisach dotyczących Policji, jak np. wprowadzenie medalu im. podkomisarza Andrzeja Struja, który powstał z inicjatywy Ministra SWiA Pana Mariusza Kamińskiego w uznaniu za ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego z narażeniem własnego życia. Do 31 grudnia 2021 roku odznaki otrzymało 45 osób. Od 1 stycznia 2022 roku wręczane będą Medale im. Podkomisarza Policji Andrzeja Struja i otrzyma je 27 osób. Z tytułu przyznania Medalu im. podkom Andrzeja Struja emerytura policjanta zostaje podwyższona o 1% podstawy wymiaru.

Cały szereg zmian nastąpi w szkolnictwie policyjnym, gdzie ścieżki rozwoju zawodowego policjantów poprzez określenie nowych kwalifikacji zawodowych: podstawowych, podoficerskich, aspiranckich, oficerskich. W zasadach mianowania i awansowania wprowadzono mnóstwo uproszczeń, wiele możliwości awansu i co niezwykle istotne w fazie końcowej jest projekt wynikający z porozumienia ze związkami zawodowymi dotyczący awansów w grupach dla funkcjonariuszy Policji. Generał wymienił również sprawę świadczeń motywacyjnych, dodatków do uposażenia dla kontrterrorystów i dla policjantów w oddziałach prewencji, dodatków lotniczych, mówił o nowych uregulowaniach dotyczących zwierząt w Policji, koni i psów służbowych, których warunki znacznie polepszono włącznie z zabezpieczeniem „emerytury” oraz o wdrożeniu do tropienia śladów psów tropiących metodą mantrailingu i rozwijaniu tego obszaru - w chwili obecnej jako drudzy po Niemczech w tej części Europy posiadamy takie psy.

W następnym punkcie szef Policji omówił powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które stanowi ogromne przedsięwzięcie, ale wynika z potrzeby dzisiejszych czasów, serdecznie dziękując Panom Ministrom SWiA za skuteczność działań w tym zakresie. W procesie budowania biura powołano już pełnomocnika i przedstawiono koncepcję. W biurze w tym roku powstanie 300 etatów, w kolejnych następne -  łącznie 1800 etatów. W planach jest także budowa nowej siedziby oraz nowe sprzęty, a nade wszystko stworzono nowe możliwości prawne, utworzono fundusz cyberbezpieczeństwa - dodał generał Szymczyk. 

Kolejną przedstawioną kwestią była decyzja o powrocie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w struktury Policji, jako jednostki, co ma służyć przede wszystkim ukierunkowaniu działania CLKP na rzecz Policji, ale też pozwoli na to, aby wybudować nową nowoczesną siedzibę CLKP.

Następnie głos zabrał Pan Komendant Dariusz Augustyniak odpowiedzialny za pion logistyki w polskiej Policji. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za Program Modernizacji, który został zakończony w 2020 roku i w sposób naturalny był kontynuowany w 2021 r., jak również za kolejny, dzięki  któremu możemy rozpocząć i kontynuować wszelkie przedsięwzięcia.

Pan Komendant złożył też szczególne podziękowania wszystkim logistykom polskiej Policji, bez których funkcjonowanie naszej formacji nie byłoby możliwe: - Składam serdeczne podziękowania na ręce wszystkich logistyków polskiej Policji, którzy przyczynili się do tego, że wszystkie środki, w mojej ocenie, są wydawane bardzo skutecznie – powiedział. 

Podczas konferencji przedstawił zrealizowane wydatki, jak również wspomniał o planach zarówno na płaszczyźnie inwestycji jak i zakupu sprzętu policyjnego, floty transportowej, uzbrojenia, sprzętu ochrony, łączności i informatyki oraz budowy posterunków policji, w tym nowej Szkoły Policji w Lublinie i rozbudowy infrastruktury szkół policyjnych na terenie całego kraju.

Środki, które mieliśmy do dyspozycji to ponad 6 miliardów złotych. W ciągu 5 lat ukończyliśmy 374 zadania inwestycyjne, w realizacji jest blisko 200. Zakupiliśmy 5180 pojazdów m in. furgony, więźniarki, ambulanse sanitarne - najlepsze w całym kraju - nie boję się tego powiedzieć - powiedział komendant. 

Zakupione samochody osobowo-terenowe doskonale sprawdzają się na granicy z Białorusią - dodał. W tym roku odbierzemy 500 motocykli. To największy zakup, który został zrealizowany przez Policję.

Dzięki Programowi Modernizacji Policja została wyposażona w m.in. w śmigłowce Bell, Black Hawk, hełmy lotnicze, wyposażone w łączność, czy nowoczesny hangar na lotnisku na Bemowie. - Cały ten sprzęt  jest niezwykle dobrze oceniany przez policyjnych pilotów – dodał komendant.

Na zakończenie Komendant Dariusz Augustyniak podkreślił, że realizując wszelkie przedsięwzięcia i inwestycje najważniejszym celem jest dobro policjantów: - Musimy zadbać, aby policjanci mieli godne warunki służby, a sprzęt był najwyższej jakości i gwarantujący im bezpieczeństwo.

Głos zabrali następnie uczestniczący w odprawie rocznej Policji Minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik.

- Policja to kluczowa formacja dla funkcjonowania państwa. Rolą szefa MSWiA jest zapewnienie tej formacji odpowiednich instrumentów prawnych i środków finansowych - powiedział minister Mariusz Kamiński. Minister podkreślił, że swój profesjonalizm Policja pokazała m.in. podczas działań podejmowanych na granicy polsko-białoruskiej. - Nasi funkcjonariusze  z dnia na dzień przyjęli na siebie ciężar realizacji niezwykle ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa Polskiego zadania. Trzeba też powiedzieć o doskonałej współpracy ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim. Takie działania pokazują, jak sprawną formacją jest Policja - powiedział minister.

Szef MSWiA mówił też m.in. o ustawie modernizacyjnej na lata 2022-2025. Zaznaczył, że to przykład poważnego instrumentu, który służy rozwojowi Policji. Przypomniał, że bardzo duży nacisk został położony na rozwój szkolnictwa policyjnego. - Widać, jak wiele udało nam się zrobić w ostatnim czasie. Chcemy także podejmować kolejne działania modernizacyjne - zapowiedział.

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że bardzo ważną rolę będzie pełniło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). - Chcemy, by to była formacja nowoczesna i mądrze zbudowana, a także nastawiona na pomaganie obywatelom - zapowiedział.

Wiceminister Maciej Wąsik mówił natomiast o współpracy ze związkami zawodowymi służb mundurowych. - Chcę podziękować szczególnie przedstawicielom Policji, którzy mnie wspierali w pracach sejmowych. Efekt naszej współpracy to m.in. ustawa o CBZC czy ustawa modernizacyjna. Ustawy te zostały przegłosowane ogromną większością głosów - przypomniał sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceszef MSWiA mówił też o ustawie o wsparciu służb mundurowych. Przypomniał, że 2021 rok był pierwszym rokiem jej pełnego funkcjonowania. - Bardzo  istotnym  elementem były uzgodnione ze związkami zawodowymi dodatki motywacyjne, mające zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie - podkreślił wiceminister Maciej Wąsik.

Zamykając odprawę Komendant Główny Policji serdecznie i gorąco podziękował za miniony rok, który nie należał do najłatwiejszych ciepłe słowa kierując do ministrów, swoich zastępców, kierownictwa polskiej Policji: komendantów wojewódzkich, stołecznego Policji, komendanta CBŚP, BSWP, dowódcy CPKP BOA, komendantów szkół Policji, dyrektorów biur, jak również do związków zawodowych policyjnych i cywilnych, policjantów i pracowników Policji.  - To ogromny zaszczyt stać na czele tej formacji (…) Dzięki Waszej pracy, Waszych podwładnych, Waszych ludzi dzisiaj polska Policja jest formacją profesjonalną, na którą społeczeństwo może zawsze liczyć i zrobimy wszystko narażając własne życie i zdrowie, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, porządek i spokój - powiedział szef Policji.

Powrót na górę strony