Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla zwierząt służbowych wycofanych z użycia w Policji

Data publikacji 03.03.2022

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał pierwsze wnioski o objęcie wsparciem zwierząt służbowych wycofanych z użycia w Policji przed dniem 21 grudnia 2021 r.

Zwierzęta są nie tylko towarzyszami naszego życia, ich szczególne umiejętności przynoszą korzyści wielu formacjom mundurowym, w tym Policji, która od kilkudziesięciu lat używa do tzw. celów specjalnych psy i konie. Ich los po przysłowiowym odejściu ze służby nigdy nie był obojętny policjantom, jednak obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne nie przewidywały możliwości finansowego wsparcia związanego z utrzymaniem zwierząt wycofanych z użycia w Policji. Sytuacja ta uległa zmianie z dniem 21 grudnia 2021 r., tj. z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1728).

Powyższe regulacje prawne to odpowiedź na oczekiwania wielu środowisk, zarówno służb mundurowych, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak też parlamentarzystów, którzy poprzez konsekwentne prace legislacyjne osiągnęli cel, jakim jest umożliwienie przeznaczenia środków finansowych na zwierzęta wycofane z użycia, w tym w Policji.

Przytoczona ustawa uregulowała w sposób kompleksowy status prawny zwierząt w służbach m.in. nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, od momentu ich doboru do służby, przez czas realizacji zadań służbowych, aż po ich sytuację po wycofaniu z aktywnej pracy w danej formacji. W odniesieniu do Policji istotne dla powyższego jest, że wszystkie zwierzęta służbowe pracujące czynnie w służbie, jak i te wycofane z użycia w Policji od dnia 21 grudnia 2021 r. stanowią dożywotnią własność Policji.

W ustawie szczegółowo wskazano osoby, które mogą zostać opiekunem psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia w Policji oraz konia służbowego wycofanego z użycia w Policji. Określone zostały również obowiązki ciążące na opiekunach zwierząt służbowych oraz wycofanych z użycia w Policji, do których będzie należało m.in.: racjonalne żywienie zwierząt, dbanie o stan zdrowia i kondycję, poddawanie ich badaniom profilaktycznym, a także zapewnienie warunków utrzymania dostosowanych do potrzeb biologicznych zwierząt.

Opiekun psa służbowego lub konia służbowego otrzymuje wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu, na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia, natomiast opiekun lub organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, którym powierzono do opieki zwierzę służbowe wycofane z użycia w Policji, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu. Ponadto, wszelkie koszty związane m.in. z przeprowadzaniem zabiegów profilaktycznych, leczenia, zakupu lekarstw dla zwierzęcia służbowego, jak i zwierzęcia wycofanego z użycia w Policji pokrywane są ze środków budżetowych Policji.

W ustawie przewidziano rozwiązanie umożliwiające objęcie wsparciem zwierząt służbowych wycofanych z użycia w Policji przed wejściem w życie ustawy, tj. przed dniem 21 grudnia 2021 r., w takim samym zakresie, jak zwierząt wycofanych z użycia w Policji po dniu wejścia w życie ustawy. Przyznanie wsparcia odbywa się na wniosek opiekuna takiego zwierzęcia skierowany do Komendanta Głównego Policji. Istotą tego zapisu jest, aby opiekun zwierzęcia był osobą uprawnioną, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, do powierzenia mu opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia w Policji, przy jednoczesnym wskazaniu, iż jest to uzasadnione względami umożliwiającymi zapewnienie dobra zwierzęciu służbowemu wycofanemu z użycia w Policji.

W odniesieniu do powyższego, w dniu 02 marca 2022 r. Komendant Główny Policji Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podjął decyzję o objęciu wsparciem 4 psów służbowych (Gabadon, Huta, Eskorta i Drenaż) oraz 2 koni służbowych (Harnaś i Jard II) wycofanych z użycia w Policji przed dniem 21 grudnia 2021 r. Co istotne dla powyższego, wszystkie wymienione zwierzęta służbowe od dnia wycofania ich z użycia w Policji, aż do teraz znajdują się pod stałą opieką policjantów, z którymi pełniły służbę w Policji.

Aktualnie rozpatrywane są kolejne wnioski o objęcie wsparciem przez Komendanta Głównego Policji zwierząt służbowych wycofanych z użycia w Policji przed dniem 21 grudnia 2021 r. Jednocześnie wskazać należy, iż w samym 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 r. wycofanych z użycia w Policji zostało 65 psów służbowych i 1 koń służbowy, a po tym dniu do chwili obecnej 8 psów służbowych.

Dodać należy, iż w celu realizacji podstawowych zadań w Policji aktualnie używa się 908 psów służbowych i 67 koni służbowych.

Powyższe wnioski to początek realizacji w praktyce dodatkowego wsparcia naszych czworonożnych podopiecznych, których los nie pozostaje obojętnym, zwłaszcza po przysłowiowym zakończeniu ich służby.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony