Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej uczestniczył w międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta

Data publikacji 23.05.2022

Handel ludźmi oraz współczesne niewolnictwo stanowią oś tematyczną cyklicznych spotkań organizowanych w ramach Grupy Santa Marta - międzynarodowego gremium, złożonego z przedstawicieli organów ścigania, organizacji pozarządowych oraz duchowieństwa. W organizowanej w dniach 17-19 maja 2022 roku w Watykanie międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

W zakończonej 19 maja br. konferencji Grupy Santa Marta, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej zaprezentował doświadczenia polskiej Policji w kontekście zwalczania procederu handlu ludźmi w Polsce oraz Europie Wschodniej. Problematyka ta została ujęta w kontekście kryzysu migracyjnego w relacji zarówno do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jak i wojny w Ukrainie. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się o specyfice oraz skali wyzwań stojących przed polską Policją, a także sposobami, w jaki zagrożenia powiązane z tym obszarem zjawisk przestępczych są adresowane przez policjantów w ich codziennej służbie.

Podsumowaniem konferencji była audiencja u Jego Świątobliwości Franciszka I, w trakcie której przedstawiono Papieżowi ustalenia konferencji, w tym działania jakie są planowane do realizacji w przedmiotowym obszarze. Ojciec Święty, podkreślając wagę problematyki handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, dziękował członkom Grupy Santa Marta, w tym polskiej Policji, za podejmowane wysiłki mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego przestępczego procederu.

Grupa Santa Marta jest inicjatywą wspieraną przez Watykan, której celem jest podejmowanie problemów i wyzwań stojących za zjawiskiem handlu ludzi oraz współczesnego niewolnictwa. Nazwa grupy pochodzi od określenia domu w Watykanie, w którym sygnatariusze tego projektu zatrzymali się podczas dwudniowej konferencji. Pierwsze spotkanie w ramach Grupy miało miejsce w 2014 roku i już wówczas uczestnicy podjęli zobowiązanie dotyczące wspólnego działania na arenie międzynarodowej w obszarze handlu ludźmi, to jest zapobiegania temu zjawisku, otaczania opieką duszpasterską oraz pomocą w reintegracji ze społeczeństwem ofiar tego typu przestępstw, a także zacieśnienia współpracy organów ścigania w tym zakresie.

Ideą tej inicjatywy jest łączenie wysiłków, doświadczeń oraz najlepszych praktyk, tak, aby w duchu wzajemnego dialogu oraz w partnerskiej i przyjaznej atmosferze współtworzyć optymalne metody profilaktyki oraz zwalczania zjawisk przestępczych, wreszcie - niesienia kompleksowej pomocy ich ofiarom.

Przedstawiciele polskiej Policji biorą aktywny udział w konferencjach organizowanych pod patronatem Stolicy Apostolskiej, w których uczestniczą również inni szefowie Policji z całego świata, przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europolu, Interpolu.

W dniach 8 – 9 lutego 2022 r. odbyła się pierwsza Europejska Konferencja Grupy Santa Marta „Zwalczanie współczesnego niewolnictwa - jak osiągnąć sukces? Handel ludźmi i wyzysk siły roboczej w Europie”. Konferencja poświęcona została przedstawieniu punktu widzenia osób powiązanych z instytucjami, fundacjami czy stowarzyszeniami zajmującymi się w głównej mierze analizie i zapobieganiu zjawiska handlu ludźmi. Polską Policję reprezentował wówczas przedstawiciel Biura Kryminalnego KGP.

Obok zastępcy szefa polskiej Policji w ostatniej edycji spotkania w ramach Grupy Santa Marta uczestniczył  mł. insp. Jarosław Kończyk, radca Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP.

(BMWP KGP)

  • zebrani na sali uczestnicy międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • zebrani na sali uczestnicy międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • uczestnicy międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta na audiencji u Papieża Franciszka
  • uczestnicy międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta na audiencji u Papieża Franciszka
Powrót na górę strony