Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe pn. Nowe wyzwania dla współczesnej profilaktyki w obszarze przeciwdziałania mowie nienawiści, hejtowi, przestępstwom z nienawiści oraz narkomanii

Data publikacji 22.09.2022

W dniach 20 - 22 września br., z inicjatywy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, zgodnie z Planem Lokalnego Doskonalenia Zawodowego na 2022 r., w miejscowości Trzebaw pod Poznaniem odbyło się seminarium szkoleniowe pn. Nowe wyzwania dla współczesnej profilaktyki w obszarze przeciwdziałania mowie nienawiści, hejtowi, przestępstwom z nienawiści oraz narkomanii.

Przedsięwzięcie to skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP / KSP oraz wykładowców szkół policyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne w tym zakresie. Jego celem było poszerzenie wiedzy w zakresie współczesnych trendów związanych z narkomanią oraz mową nienawiści, w tym hejtem, oraz przestępstwami z nienawiści, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć profilaktycznych w tych obszarach. Łącznie w seminarium, w charakterze słuchaczy, udział wzięły 22 osoby.

Pierwszy dzień seminarium poświęcony był zagadnieniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych oraz związanym z tym zjawiskom. Zaproszeni prelegenci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane ze współpracą Policji z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Kierownik Oddziału nad Chemikaliami WSSE w Poznaniu przedstawił rys historyczny związany z handlem tzw. dopalaczami w Polsce, a także omówił podejmowane w tym zakresie działania Inspekcji oraz obszary współpracy z Policją. Zwrócił uwagę na zmiany legislacyjne mające wpływ na uszczelnienie rynku tymi substancjami. Zasygnalizował problemy związane z nowymi syntetycznymi narkotykami oraz środkami zastępczymi. Omówił zadania związane z nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, a także podejmowaną przez pracowników Inspekcji działalność profilaktyczną, w tym kampanie i akcje realizowane np. na terenie szkół. Zwrócił uwagę na problem internetowej sprzedaży środków zastępczych oraz trudność w ujawnianiu i ściganiu właścicieli takich witryn. Pan Kierownik zaprezentował także dane liczbowe dotyczące zatruć poszczególnymi rodzajami środków psychoaktywnych.

Kolejna prelegentka z Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu przybliżyła zagadnienia związane z profilaktyką HIV / AIDS, w tym działania realizowane w tym zakresie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Omówiła działalność profilaktyczną w tym obszarze kierowaną do różnych grup odbiorców, w tym m.in. uczniów, studentów, seniorów, osób osadzonych w zakładach karnych, itd. Jako jeden z wielu przykładów podała realizowany cyklicznie od lat wojewódzki konkurs pn. Nie daj szansy AIDS.

Jako trzeci w tym bloku zajęć zabrał głos lekarz - specjalista Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego w Poznaniu. W swoim wystąpieniu zatytułowanym Pobudzenie i odurzenie – dwa oblicza narkomanii zaprezentował zagadnienia związane z używaniem środków psychoaktywnych. Przedstawił dane liczbowe i wnioski wynikające z Europejskich Raportów Narkotykowych z ostatnich pięciu lat. Podkreślił zagrożenia wynikające z pojawiających się na rynku nowych syntetycznych opioidów i związanych z nimi zagrożeń dla zdrowia i życia ich użytkowników. Zasygnalizował także problem celowego błędnego oznaczania przez producentów produktów, w tym zwłaszcza konopnych, a także podkreślił kilkukrotnie silniejsze działanie środków syntetycznych. Przytoczył także dane z Raportów o stanie narkomanii w Polsce, a także zaprezentował krótki rys historyczny odurzania się. Przedstawił najpowszechniej stosowane środki o działaniu stymulującym oraz wspomniał o przykładowych lekach, roślinach i grzybach zażywanych w celu odurzenia. Przypomniał także postaci substancji psychoaktywnych i środków odurzających oraz współczesne sposoby ich zażywania. Pan doktor zakończył swoje wystąpienie omówieniem problemów związanych z detoksykacją i leczeniem osób uzależnionych, a także wspomniał o podejmowanych działaniach profilaktycznych, w tym informacyjnych w omawianym obszarze.

Jako ostatni tego dnia seminarium wystąpił przedstawiciel Krajowego Centrum Profilaktyki Uzależnień, kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej. Omówił on zagadnienia związane z profilaktyką opartą na naukowych podstawach w praktyce. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że profilaktyka jest działaniem uprzedzającym. Przypomniał różne jej aspekty, w tym profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień, problemów behawioralnych, problemów i zaburzeń psychicznych.  Omówił czynniki chroniące i czynniki ryzyka, podkreślając jednocześnie, że mając na uwadze kryteria skuteczności w profilaktyce, stan wiedzy nie przekłada się na pożądane zachowania. Prelegent omówił także cechy skutecznej i nieskutecznej strategii stosowanej w profilaktyce. Przypomniał także słuchaczom o założeniach Programu FreD goes net opartego na krótkiej interwencji profilaktycznej.

Drugi dzień seminarium poświęcony był zagadnieniom związanym z mową nienawiści, przestępstwami z nienawiści oraz radykalizacją. Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wykładem zatytułowanym Rozpoznawanie i przeciwdziałanie radykalizacji prowadzącej do terroryzmu. Przybliżył on zadania CPT ABW oraz poruszył zagadnienia związane z terroryzmem i ekstremizmem oraz radykalizacją postaw. Zobrazował swoje wystąpienie przykładami zamachów terrorystycznych, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat w Europie. Omówił ich podłoże oraz czynniki, które mogły przyczynić się do zaistnienia tego typu zdarzeń. Przedstawił także stereotypy dotyczące sprawców takich zamachów, a także profile osób radykalizujących się oraz czynniki wpływające na radykalizację. Zwrócił uwagę na katalizatory radykalizacji, w tym zasygnalizował rolę internetu w tym zjawisku. Omówił także wyzwalacze i punkty zwrotne istotne dla procesu radykalizacji lub deradykalizacji. Dużą część wystąpienia przedstawiciel CPT ABW poświęcił rozpoznawaniu radykalizacji i roli policjantów w zapobieganiu poszczególnym sygnałom mogącym świadczyć o tym procesie. Zaznaczył także zachowania nieświadczące o radykalizacji. Zwrócił uwagę na istotę narracji ekstremistycznych, a także cechy przekazu ekstremistycznego. Omówił także elementy symboliki i kodów wykorzystywanych w propagandzie ekstremistycznej (tatuaże, memy, plakaty, gesty, logotypy). Przybliżył także istotne elementy związane z profilaktyką radykalizacji. Wspomniał o błędach komunikacyjnych popełnianych przez dziennikarzy po atakach terrorystycznych. Przypomniał o portalu internetowym o charakterze e-lerningowym dotyczącym radykalizacji, a także działaniach informacyjnych i szkoleniowych podejmowanych przez CPT ABW oraz zadeklarował możliwość szkolenia różnych grup zawodowych, w tym Policji w obszarze problematyki związanej z radykalizacją.

Kolejnym prelegentem tego dnia seminarium była przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, główna specjalistka ds. projektów naukowych. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Zoom na społeczność żydowską w Polsce”, przybliżyła słuchaczom historię społeczności żydowskiej w Polsce, a także stereotypy dotyczące tej grupy. Przypomniała czym są stereotypy w postrzeganiu rzeczywistości i jaką rolę mają w powstawaniu uprzedzeń i dyskryminacji. Przypomniała także roboczą definicję antysemityzmu oraz omówiła kalendarz żydowski oraz zwyczaje i święta religijne obchodzone przez wyznawców judaizmu, podkreślając jednocześnie istotne cechy z punktu widzenia czynności wykonywanych przez Policję. Poruszyła kwestie zjawiska związanego z antysemityzmem i antyjudaizmem w szerszym kontekście uprzedzeń. Przybliżyła istotne elementy związane ze społecznością żydowską, które mogą mieć wpływ na aktywność Policji, w tym kwestie zabezpieczeń delegacji żydowskich bądź grup turystów z Izraela odwiedzających Polskę. W swoim wystąpieniu prelegentka zapewniła o otwarciu na potrzeby szkoleniowe sygnalizowane przez Policję oraz nakreśliła zasady dalszej współpracy w tym zakresie. 

Ostatni dzień seminarium poświęcony był dyskusji o aktualnych wyzwaniach profilaktyki społecznej, w tym działaniach m.in. w obszarze bezpieczeństwa przejazdów taksówkami oraz bezpieczeństwa seniorów. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami i pomysłami w zakresie ciekawych inicjatyw profilaktycznych podejmowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji na terenie całego kraju.  

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony