Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie współpracy Policji i Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Data publikacji 23.09.2022

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie reprezentował jego Prezes mł. insp. w st. spocz. Marek Zenon Górnicki.

Celem podpisania porozumienia jest nadanie prawnych ram współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej a Policją. Porozumienie określa zakres i formy współpracy Stron, w celu właściwej koordynacji wspólnych działań podejmowanych w związku z działalnością statutową Stowarzyszenia. 

Komendant Główny Policji i Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowali wzajemną współpracę m.in. w zakresie edukowania młodzieży szkolnej, współdziałania przy organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, tworzenia płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką misji zagranicznych, działań na rzecz integracji środowiska weteranów oraz promowania Rzeczypospolitej Polskiej za granicą i upowszechniania wśród społeczeństwa tradycji narodowej i pielęgnowania polskości.

Ponadto porozumienie określa sposób realizacji zasad współpracy poprzez m.in. udział prelegentów Policji i Stowarzyszenia we wspólnych przedsięwzięciach, wzajemne udostępnianie informacji, nieodpłatne udostępnienie zbiorów i kolekcji posiadanych przez Stowarzyszenie, wsparcie logistyczne inicjatyw Stowarzyszenia oraz współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, sportowym i rekreacyjnym.

30 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpisał również Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Tomasz Praga. Stowarzyszeni reprezentował Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki.

Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 22 września 2017 roku. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki.

Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją skupiającą funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszy ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych, posiadających status weterana na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z działalności za okres 22 września 2017 r. – 28 stycznia 2022 r., Stowarzyszenie liczyło 82 członków zwyczajnych oraz 3 członków wspierających.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 • działania na rzecz integracji środowiska weteranów;
 • popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju;
 • oddawanie hołdu poległym funkcjonariuszom poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych;
 • reprezentowanie i ochrona interesów weteranów - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach wynikających z działalności Stowarzyszenia;
 • udzielanie wsparcia i pomocy weteranom, w szczególności osobom niepełnosprawnym, weteranom poszkodowanym oraz członkom ich rodzin;
 • popularyzowanie w środowisku młodzieży szkolnej informacji o poległych funkcjonariuszach, w tym zapraszanie do udziału w organizowanych uroczystościach;
 • współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami weteranów przy organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa;
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką misyjną, w tym udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje państwowe (policja/wojsko) przygotowujących do pełnienia służby poza granicą RP;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • kolekcjonowanie broni palnej przeznaczonej do celów sportowych;
 • podnoszenie umiejętności strzeleckich członków stowarzyszenia oraz propagowanie postaw proobronnych i patriotycznych.

Członkowie Stowarzyszenia od początku jego działalności organizują i angażują się w wiele uroczystości oraz przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i sportowo-rekreacyjnym, w tym w te organizowane przez Komendę Główną Policji np. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów. Ponadto, Prezes Stowarzyszenia mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki jest zapraszany do udziału w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez Komendę Główną Policji.

(BKS KGP mw / foto: nadkom. Piotr Maciejczak Gazeta Policyjna)

Powrót na górę strony