Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Komendanta Służby Ochrony Państwa i Komendanta Głównego Policji w sprawie współdziałania Służby Ochrony Państwa i Policji

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Komendant Służby Ochrony Państwa ppłk Paweł Olszewski dzisiaj w Komendzie Głównej Policji podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Służby Ochrony Państwa i Policji w zakresie zapewnienia ochrony oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu i czasie przebywania osoby ochranianej przez Służbę Ochrony Państwa oraz zabezpieczenia trasy przejazdu osoby ochranianej z wykorzystaniem eskorty policyjnej.

Z dniem 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. Funkcjonariusze nowej służby otrzymali nowy zakres zadań i obowiązków. Według nowych kompetencji ustawowych funkcjonariusze SOP otrzymali prerogatywę do sprawniejszego zabezpieczania obiektów rządowych, delegacji podróżujących za granicę, a także uprawnienia dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze.

Wobec powyższego nieaktualnym stało się porozumienie z dnia 4 czerwca 2007 r. Komendanta Głównego Policji i Szefa Biura Ochrony Rządu w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pobytu osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu (Dz.Urz. KGP z 2007 r., poz. 105 oraz z 2018 r. poz. 138).

Koniecznym stało się ponownie określenie i uregulowanie sposobu współdziałania służb w formie porozumienia.

Porozumienie Komendanta Służby Ochrony Państwa i Komendanta Głównego Policji jest wynikiem uzgodnień w zakresie określenia zasad i form współdziałania pomiędzy stronami.

Współdziałanie służb w formie zawartej w porozumieniu, w tym również prowadzenie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, przyniesie wymierne korzyści Stronom porozumienia, w szczególności w postaci efektywnego i sprawnego wykonywania zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych, wzmacniając tym samym zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej.

(BKS KGP, Gabinet KGP / mw / foto: nadkom. Piotr Maciejczak Gazeta Policyjna)

  • przy stole siedzą czterej mężczyźni. Dwaj pierwsi od lewej ubrani są w garnitury, dwaj pozostali w mundury policyjne. Siedzący pośrodku - mężczyzna w garniturze i oficer Policji podpisują leżące przed nimi dokumenty
  • mężczyzna w garniturze i oficer Policji pozują do zdjęcia. Obaj w rękach przed sobą trzymają granatowe teczki
Powrót na górę strony