Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważne porozumienie podpisane

Data publikacji 21.10.2022

„Mając na celu wspólne dążenie do umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, pragnienie kontynuowania dzieła Marszałka Józefa Piłsudskiego (…) oraz historyczny fakt powołania do życia Policji Państwowej Ustawą z 24 lipca 1919 roku, a także świadomość faktu, że zarówno Policja, jak i Związek Piłsudczyków RP TPJP pozostają spadkobiercami tradycji patriotycznych niepodległej Polski, Strony zdecydowały o współpracy…”. To fragment ważnego porozumienia podpisanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Cytowane powyżej Porozumienie, którego sygnatariuszami są Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski oraz Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego gen. bryg. zw. Włodzimierz Pacelt, podpisane zostało 19 października 2022 r. w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policja jako formacja umundurowana i uzbrojona służy społeczeństwu i przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (por. Ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, rodz. 1.1). Nasza formacja realizuje również zadania związane z upowszechnieniem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby, co tworzy doskonałą przestrzeń do współpracy z organizacjami takimi jak Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, który zrzesza członków w kraju i poza jego granicami.

Na płaszczyźnie wspólnych celów Policji oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz Prezesa Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało porozumienie, w którym strony zobowiązały się m. in. do: „konsultacji w kwestiach planowanych inicjatyw (...) o charakterze prospołecznym, proobronnym i profilaktycznym; wspólnego organizowania [takich] inicjatyw, umacniania współpracy (…) poprzez jednoczesne wzmacnianie dobrego wizerunku publicznego; wzajemnego informowania (…) o planowanej działalności zbieżnej”. (Fragment Porozumienia).

Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów, aktorów, ludzi kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy Wojska Polskiego. Towarzystwo posiada odznakę wizerunku Marszałka J. Piłsudskiego oraz sztandar, którego poświęcenie odbyło się 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej.

Wśród celów statutowych Towarzystwa znajdują się takie jak: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z Marszałkiem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami  i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe. W 2020 r. Związek Piłsudczyków RP liczył 49 terenowych struktur związku (Okręgów, Oddziałów) w kraju i za granicą oraz kilka tysięcy członków i sympatyków. (Źródło: https://pilsudczycy.pl/o-zwiazku/zarys-historii-zwiazku, stan na 21.10.2022 r.)

    

 

Powrót na górę strony